Έκδοση δύο συλλυπητηρίων ψηφισμάτων απο τον Δήμο μας

0

Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος, για τον θάνατο του Προέδρου του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη», Γεωργίου Παπαγεωργίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 16/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ «δια περιφοράς» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 9545/05-08-2021 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.48487 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 09 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 3481/Β/30-07-2021).

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)       

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

Πρόεδρος Δ.Σ

2)       

Πετράκης Βασίλειος

Γραμματέας Δ.Σ.

3)       

Βλάχος Χρήστος

Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.

4)       

Καμπύλης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

5)       

Γαρδικιώτης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

6)       

Σαμαρτζής Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

7)       

Κατσής Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

8)       

Δαλιάνης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

9)       

Κλεώπας Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

10)    

Καμπύλης Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.

11)    

Μπάρλα Αρετή- Μαρία

Μέλος Δ.Σ.

12)    

Αρφάνης Αλέξιος

Μέλος Δ.Σ.

13)    

Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα

Μέλος Δ.Σ.

14)    

Καμπουρολιάς Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

15)    

Κορδονούρη Μεταξία

Μέλος Δ.Σ.

16)    

Μαντάς Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

17)    

Γκαύρος Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

18)    

Λυτρίβης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

19)    

Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ.

20)    

Σαβούρδος Πέτρος

Μέλος Δ.Σ.

21)    

Χονδρολέος Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ

22)    

Τσιούλος Σπυρίδων

Μέλος Δ.Σ.

23)    

Τσιώρος Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ

24)    

Παινέσης Γρηγόριος

Μέλος Δ.Σ.

25)    

Κολοστούμπης Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

26)    

Αλουπογιάννη-Φούφα Γεωργία

Μέλος Δ.Σ.

27)    

Τετώρος Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλης Γεώργιος.

Τα πρακτικά και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη.

Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    του θέματος αυτού – οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους.

 

Αριθμός Αποφάσεως : 105/2021

ΘΕΜΑ : Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος, για τον θάνατο του Προέδρου του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη», Γεωργίου Παπαγεωργίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε από τα μέλη τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συζήτηση του θέματος αυτού με την διαδικασία του κατεπείγοντος, επειδή πρόκειται για ψήφισμα που πρέπει να αναγνωστεί  στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί το θέμα αυτό με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Καμπύλη Γεώργιο – Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω :

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Προέδρου του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη» Γεωργίου Παπαγεωργίου, ο οποίος προσέφερε σημαντική βοήθεια με τη δράση του και την απέραντη αγάπη του για τον τόπο μας.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του εκλιπόντος, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα :

 1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύζυγό του εκλιπόντος Σταυρούλα Παπαγεωργίου επιδίδοντάς της το παρόν ψήφισμα.
 2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο τίμησε ο τελευταίος με την Προεδρία του.
 3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση,

αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω :

Εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύζυγό του εκλιπόντος κ. Σταυρούλα Παπαγεωργίου.

 1. Εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο τίμησε ο εκλιπών με την Προεδρία του.
 2. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στη σύζυγο του εκλιπόντα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2021

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος, για τον θάνατο του Συμβούλου της Κοινότητας Καστρίου, Ιωάννη Κουτούζου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 16/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ «δια περιφοράς» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 9545/05-08-2021 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.48487 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 09 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 3481/Β/30-07-2021).

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)       

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

Πρόεδρος Δ.Σ

2)       

Πετράκης Βασίλειος

Γραμματέας Δ.Σ.

3)       

Βλάχος Χρήστος

Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.

4)       

Καμπύλης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

5)       

Γαρδικιώτης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

6)       

Σαμαρτζής Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

7)       

Κατσής Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

8)       

Δαλιάνης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

9)       

Κλεώπας Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

10)    

Καμπύλης Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.

11)    

Μπάρλα Αρετή- Μαρία

Μέλος Δ.Σ.

12)    

Αρφάνης Αλέξιος

Μέλος Δ.Σ.

13)    

Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα

Μέλος Δ.Σ.

14)    

Καμπουρολιάς Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

15)    

Κορδονούρη Μεταξία

Μέλος Δ.Σ.

16)    

Μαντάς Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

17)    

Γκαύρος Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

18)    

Λυτρίβης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

19)    

Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ.

20)    

Σαβούρδος Πέτρος

Μέλος Δ.Σ.

21)    

Χονδρολέος Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ

22)    

Τσιούλος Σπυρίδων

Μέλος Δ.Σ.

23)    

Τσιώρος Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ

24)    

Παινέσης Γρηγόριος

Μέλος Δ.Σ.

25)    

Κολοστούμπης Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

26)    

Αλουπογιάννη-Φούφα Γεωργία

Μέλος Δ.Σ.

27)    

Τετώρος Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλης Γεώργιος.

Τα πρακτικά και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη.

Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    του θέματος αυτού – οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους.

Αριθμός Αποφάσεως : 106/2021

ΘΕΜΑ : Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος, για τον θάνατο του Συμβούλου της Κοινότητας Καστρίου, Ιωάννη Κουτούζου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο δεύτερο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε από τα μέλη τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συζήτηση του θέματος αυτού με την διαδικασία του κατεπείγοντος, επειδή πρόκειται για ψήφισμα που πρέπει να αναγνωστεί  στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί το θέμα αυτό με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Καμπύλη Γεώργιο – Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω :

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Συμβούλου της Κοινότητας Καστρίου του Δήμου μας, Ιωάννη Κουτούζου.

Αναγνωρίζοντας την προσφορά του εκλιπόντος για την γενέτειρά του, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα :

 1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος, επιδίδοντάς τους το παρόν ψήφισμα.
 2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καστρίου, του οποίου υπήρξε μέλος.
 3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση,

αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω :

 1. Εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος.
 2. Εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καστρίου, του οποίου υπήρξε μέλος.
 3. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στους οικείους του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2021

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 16/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ «δια περιφοράς» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 9545/05-08-2021 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.48487 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 09 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 3481/Β/30-07-2021).

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε ΣΑΠΟΝΤΕΣ
 Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής Πρόεδρος Δ.Σ  
 Πετράκης ΒασίλειοςΓραμματέας Δ.Σ.  
 Βλάχος ΧρήστοςΑντιπρόεδρος  Δ.Σ.  
 Καμπύλης ΙωάννηςΜέλος Δ.Σ.  
 Γαρδικιώτης ΓεώργιοςΜέλος Δ.Σ.  
 Σαμαρτζής ΓεώργιοςΜέλος Δ.Σ. 
 Κατσής ΔημήτριοςΜέλος Δ.Σ.
 Δαλιάνης Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ.
 Κλεώπας ΓεώργιοςΜέλος Δ.Σ.
 Καμπύλης ΚωνσταντίνοςΜέλος Δ.Σ.
 Μπάρλα Αρετή- ΜαρίαΜέλος Δ.Σ.
 Αρφάνης ΑλέξιοςΜέλος Δ.Σ.
 Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη ΧριστίναΜέλος Δ.Σ.
 Καμπουρολιάς ΠαναγιώτηςΜέλος Δ.Σ.
 Κορδονούρη ΜεταξίαΜέλος Δ.Σ.
 Μαντάς ΠαναγιώτηςΜέλος Δ.Σ.
 Γκαύρος ΔημήτριοςΜέλος Δ.Σ.
 Λυτρίβης ΓεώργιοςΜέλος Δ.Σ.
 Παπαγιαννόπουλος ΑλέξανδροςΜέλος Δ.Σ.
 Σαβούρδος ΠέτροςΜέλος Δ.Σ.
 Χονδρολέος ΙωάννηςΜέλος Δ.Σ
 Τσιούλος Σπυρίδων  Μέλος Δ.Σ.
 Τσιώρος ΚωνσταντίνοςΜέλος Δ.Σ
 Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος Δ.Σ.
 Κολοστούμπης ΠαναγιώτηςΜέλος Δ.Σ.
 Αλουπογιάννη-Φούφα ΓεωργίαΜέλος Δ.Σ.  
 Τετώρος ΒασίλειοςΜέλος Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλης Γεώργιος.

Τα πρακτικά και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη.

Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    του θέματος αυτού – οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους.

Αριθμός Αποφάσεως : 105/2021

ΘΕΜΑ : Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος, για τον θάνατο του Προέδρου του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη», Γεωργίου Παπαγεωργίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε από τα μέλη τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συζήτηση του θέματος αυτού με την διαδικασία του κατεπείγοντος, επειδή πρόκειται για ψήφισμα που πρέπει να αναγνωστεί  στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ νασυζητηθεί το θέμα αυτό με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Καμπύλη Γεώργιο – Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω :

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Προέδρου του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη» Γεωργίου Παπαγεωργίου, ο οποίος προσέφερε σημαντική βοήθεια με τη δράση του και την απέραντη αγάπη του για τον τόπο μας.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του εκλιπόντος, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα :

 1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύζυγό του εκλιπόντος Σταυρούλα Παπαγεωργίου επιδίδοντάς της το παρόν ψήφισμα.
 2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο τίμησε ο τελευταίος με την Προεδρία του.
 3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση,

αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω :

 1. Εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύζυγό του εκλιπόντος κ. Σταυρούλα Παπαγεωργίου.
 2. Εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο τίμησε ο εκλιπών με την Προεδρία του.
 3. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στη σύζυγο του εκλιπόντα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2021

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here