Έως 11/6, ή υποβολή προσφορών παροχής υπηρεσιών, προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας…

0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών και προμήθειας – εγκατάστασης εξοπλισμού για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 15-6262.016 του προϋπολογισμού δαπανών, προϋπολογισμού 15.000,00 €.

2) Την ανάγκη για την παροχή της παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.30.

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

1) Οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

2) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here