Έως 27/12: Πρόσληψη ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

0

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Δ.Σ και την με αριθμ. 275603/05-12-2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για δύο μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι επιλεγέντες/είσες της παραπάνω ειδικότητας οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία παρέχεται από την υπηρεσία, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
  6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
  7. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ εφόσον διαθέτουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου (τηλ: 2755360123) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Γκατζιώλης Κλεάνθης / Ηλιόπουλος Σπυρίδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης από 21/12/2019 έως 27/12/2019.

 

Ο Πρόεδρος

Βεκιάρης Βασίλης

Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση, η αίτηση και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here