Ανάθεση υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου ετών 2015-2016-2017

0

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. Κυνουρίας πρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου των ετών 2015-2016-2017 ενδεικτικού Προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 24% οικονομικού έτους 2019 που θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6100.001 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών».

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2015-2016-2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Κυνουρίας από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές τον οποίον επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4483/2017.

Τα τελικά παραδοτέα αφορούν την προβλεπόμενη -από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα- Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2015-2016-2017 που θα συνταχθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Κυνουρίας καθώς και η αναλυτική έκθεση ελέγχου η οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις τυχόν αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα, αμφότερα υπογεγραμμένα από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.

Για να διαβάσετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here