Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. για έργο επισκευής κτίσματος υδροληψίας στην Κοινότητα Περδικόβρυσης

0

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας στα πλαίσια εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021, προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή κτίσματος υδροληψίας» στην Κοινότητα Περδικόβρυσης, με προϋπολογισμό 3.215,27 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να καταθέσουν τις οικονοικές προσφορές τους εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στα Γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ, έως την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά καλούνται να προσκομίσουν υποχρεωτικά και τα εξής εν ισχύ δικαιολογητικά:
 Πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, ειδικότητας Οικοδομικά ή Υδραυλικά, κατηγορίας Α1
 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, όχι για
είσπραξη)
 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Επισυνάπτεται η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός του έργου.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Αναγνωστάκου Χριστίνα

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here