Ανακοίνωση εύρεσης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Ανόρυξη γεώτρησης οικισμού Κούβλι, Τ.Κ. Δολιανών”

0

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης έργου, η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους Ανάδοχους – Εργολήπτες Δημοσίων Έργων να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους για το έργο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΒΛΙ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ», του οποίου η Τεχνική Περιγραφή, η Προμέτρηση, ο Προϋπολογισμός, το Τιμολόγιο Μελέτης και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, επισυνάπτονται.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, ειδικότητας: «Πτυχίο εργασιών γεωτρήσεων», Τάξης Α1.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα Γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως την Παρασκευή 29/06/2018 και ώρα 14.00 μ.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία – δικαιολογητικά που απαιτούνται (έντυπο – βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

Πληροφορίες: τηλ.: 27550-24182 και 24183, κ. Καγκλής Αναστάσιος.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here