Απαγορεύουμε την θήρα όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε όλη την περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυνουρίας

0

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 251,258,259, και 261 του Ν. Δ. 86/69, άρθρο 11 του Ν.Δ.
996/71, άρθρα 7 και 8 του Ν. 177/75 και άρθρα 57,58 και 59 του Ν. 2637/98.
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 κοινής απόφασης Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας και Γεωργίας «περί µέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την αριθ. 141194/23-6-2017 (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/2017) Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής … στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
4. Την αριθ. 68735/1777/14-7-2020, (ΦΕΚ 3053/τ.Β/2020), απόφαση αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας µε την οποία ρυθμίζεται το κυνήγι για την
κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.
5. Την αριθ. 129756/2/6-8-2020 Δασική Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της
υπηρεσίας μας.
6. Την αριθ. 216538/3-12-2020 (ΑΔΑ 640ΜΟΡ1Φ-ΔΓ2) (ΦΕΚ 5873/τ.Β/31-12-2020),
απόφαση Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας «Απαγόρευση θήρας στις περιπτώσεις
εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης
παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά την τρέχουσα
κυνηγετική περίοδο 2020-2021».
7. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας, σε
ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές
και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και
ψυχαγωγικών τοιούτων στην περιφέρεια του Δασαρχείου Κυνουρίας καθώς και
την ανάγκη λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας όλων των ειδών της άγριας
πανίδας (θηρεύσιμων και μη) έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών που
εκδηλώθηκαν στην περιοχή μας (χιονοπτώσεις μεγάλης έκτασης, διάρκειας και
έντασης, μείωση έκτασης ενδιαιτημάτων λόγω χιονοκάλυψης κ.λ.π.) και κατά την
διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων
και επηρεάζουν τη δυνατότητα διαβίωσής των, εντός των βιοτόπων τους.
Αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την θήρα όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε όλη την περιοχή της
χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυνουρίας κατά την τρέχουσα κυνηγετική
περίοδο 2020 – 2021 λόγω εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων (έκτασης,
διάρκειας και έντασης) με κύριο χαρακτηριστικό την χιονόπτωση και την
χιονοκάλυψη, εξαιτίας των οποίων τα θηράματα καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να
αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια
άσκησης της θήρας.
Απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από εκτάσεις
που είναι καλυμμένες με χιόνι.
Η απαγόρευση ισχύει μέχρι το χρόνο που θα εξαλειφτούν τα δυσμενή καιρικά
φαινόμενα από την κάθε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυνουρίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 129756/2/6-8-2020 Δασική Ρυθμιστική Απαγορευτική
Διάταξη Θήρας της υπηρεσίας μας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες
δασικές και ποινικές διατάξεις.
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους
Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στην Αστυνομία καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Για Ενέργεια
1. Δήµους περιοχής μας : Βόρειας Κυνουρίας & Νότιας Κυνουρίας, για τη δημοσίευση και
υποβολή των σχετικών αποδεικτικών.
2. Όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου για τήρηση και εφαρµογή.
3. Δασονοµείο Λεωνιδίου.
4. Λιµεναρχεία: Λεωνιδίου, Παρ. Άστρους.
5. Αστυνοµικά Τµήµατα: Παρ. Άστρους, Λεωνιδίου και Σταδίου µε ανάλογο αριθµό αντιτύπων για
διανοµή και στους Αστυνοµικούς Σταθµούς.
6. Κυνηγετικούς Συλλόγους: Άστρους και Λεωνιδίου για την ευρεία ανακοίνωση, ενηµέρωση κυνηγών,
συνεργασία και κάθε δυνατή συνδροµή.
Κοινοποίηση
1. Δ/νσεις Δασών: Νοµού Αρκαδίας, Νοµού Αργολίδας.
2. Δασαρχεία :Τρίπολης, Σπάρτης, Μολάων (για δημοσίευση).
Ε. Σ.
Ο
ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ α.α.
Δημήτριος Πετρής
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here