«Αποδοχή Δωρεάς Ακινήτου (Οικία Μανώλη Δούνια) στον Οικισμό Πραστού».

0
ΘΕΜΑ : Ευχαριστήρια Επιστολή.
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. 1/12-2-2021 Απόφαση του Συμβουλίου της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΤΟΥ
«Αποδοχή Δωρεάς Ακινήτου (Οικία Μανώλη Δούνια) στον Οικισμό Πραστού».
 
Αγαπητές Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες :
Μετά την επιθυμία σας για την Δωρεά του Ακινήτου σας, που βρίσκεται στον Οικισμό Πραστού της Κοινότητας Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, πρόκειται για την τότε οικία του Πραστιώτη Αγωνιστή στην επανάσταση του 1821 Μανώλη Δούνια ο οποίος έμεινε στην Ελληνική Ιστορία σαν ο πορθητής της Τριπολιτσάς, ώστε να ιδρυθεί ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑΣΤΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) ή οποιαδήποτε άλλη αξιοποίησή του, από την Κοινότητα Πραστού και κατ’ επέκταση από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, το Συμβούλιο της Κοινότητας Πραστού εκφράζει με την παρούσα τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στα πρόσωπά σας, για αυτήν την σημαντική για το χωριό μας ενέργειά σας.
 

Η Δωρεά αυτού του Ακινήτου σας, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιστορικού Πραστού, μας δίνει την ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε στο μέλλον για την ανάδειξη του σε έργο πολιτισμού του χωριού μας.

Η πράξη σας αυτή, που τυγχάνει να συμπίπτει και με το εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αποδεικνύει την αγάπη σας για τον όμορφο ΠΡΑΣΤΟ μας την Ιστορική Πρωτεύουσα της ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ, χαρακτηρίζεται επωφελής για την Κοινότητά μας και αποτελεί Ευεργεσία προς το Χωριό μας.

 
Για το Συμβούλιο της Κοινότητας Πραστού
Ο
Πρόεδρος Κοινότητας Πραστού
Δημήτριος Σταμ. Πετρής
 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Πραστός 12 Φεβρουαρίου 2021
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΤΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας ΠΡΑΣΤΟΥ
Αριθμός Απόφασης: 1/2021
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή Δωρεάς Ακινήτου (Οικία Μανώλη Δούνια) στον Οικισμό Πραστού».
Στον Άγιο Ανδρέα, Χειμερινή έδρα της Κοινότητας Πραστού και στο χώρο λειτουργίας της Κοινότητας, στο Δημοτικό Κτίριο Αγίου Ανδρέα σύμφωνα με την αριθ. 28/2020 Απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, σήμερα την 12ην Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Πραστού μετά από την αριθ. 87/8-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Πραστού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά.
Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δημοτικός Υπάλληλος Παναγιώτης Σούρσος, για την τήρηση των πρακτικών, ορισμένος με την αριθ. 287/2019 Απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας:
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πετρής Δημήτριος του Σταμ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Κ.
2. Λάμπρου Εμμανουήλ του Ευστρ. ΜΕΛΟΣ Σ.Κ.
3. Χιώτη Στρατηγούλα του Κων. ΜΕΛΟΣ Σ.Κ.
4. Προβατάρης Παναγιώτης του Ιωαν. ΜΕΛΟΣ Σ.Κ.
5. Σούρσος Παναγιώτης του Νικ. ΜΕΛΟΣ Σ.Κ.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας για το παραπάνω θέμα είπε:
Στην Κοινότητά μας περιήλθαν (4) αιτήσεις πολιτών (Πραστιωτισών & Πραστιωτών) που μας γνωστοποιούν ότι επιθυμούν να προβούν σε Δωρεά Ακινήτου ιδιοκτησίας των στην Κοινότητα Πραστού και στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Πραστού της Κοινότητας Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, πρόκειται για την τότε οικία του Πραστιώτη Αγωνιστή στην επανάσταση του 1821 Μανώλη Δούνια ο οποίος έμεινε στην Ελληνική Ιστορία σαν ο πορθητής της Τριπολιτσάς. Αποτελείται από ένα οικόπεδο εμβαδού «1.201,61» τ.μ. και μία παλαιά λιθόκτιστη οικία εμβαδού «86,55» τ.μ. στον όροφο και επί πλέον «86,55» τ.μ. βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο, όπως απεικονίζεται στο με ημερομηνία 2-8-1999 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Δαλιάνη κλίμακας 1:200.
Οι σημερινοί ιδιοκτήτες του περιγραφόμενου παραπάνω συγκεκριμένου ακινήτου :
1. Ελένη Μπαμπανάσου του Δημητρίου, με Ποσοστό ιδιοκτησίας ¼ ή 25% του ακινήτου
2. Ελένη Προβατάρη του Γεωργίου, με Ποσοστό ιδιοκτησίας ¼ ή 25% του ακινήτου
3. Καλομοίρα Κούρτη του Παρασκευά, με Ποσοστό ιδιοκτησίας ¼ ή 25% του ακινήτου
4. Παναγιώτης Σούρσος του Νικολάου, Ελένη Σούρσου του Νικολάου και Δήμητρα Σούρσου του Ιωάννη, με Ποσοστό ιδιοκτησίας ¼ ή 25% του ακινήτου
Με τις (4) αντίστοιχες αιτήσείς τους μας γνωστοποιούν την πρόθεσή τους για την δωρεά του ακινήτου τους και την επιθυμία τους στο δωρούμενο ακίνητο να ιδρυθεί ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑΣΤΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) ή οποιαδήποτε άλλη αξιοποίησή του, από την Κοινότητα Πραστού και τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
Προτείνω :
1. Να αποδεχτούμε την δωρεά του συγκεκριμένου ακινήτου, από τους αιτούντες ιδιοκτήτες του σύμφωνα με την επιθυμία τους, η οποία χαρακτηρίζεται επωφελής για την Κοινότητά μας και τον Δήμο μας.
2. Να εκφράσουμε εγγράφως τις ευχαριστίες μας, ως Συμβούλιο της Κοινότητας Πραστού, στο πρόσωπό τους για την Δωρεά τους και την Ευεργεσία τους προς την Κοινότητά μας.
3. Να τοποθετηθεί πινακίδα στην πρόσοψη του κτιρίου όταν επιτευχθεί ο σκοπός της δωρεάς του που να αναγράφει την δωρεά, τα ονόματα των δωρητών και το έτος της δωρεάς.
4. Να στείλουμε τις (4) αιτήσεις των πολιτών (Πραστιωτισών & Πραστιωτών) μαζί με την πα-ρούσα απόφασή μας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για τις περαιτέρω δικές του προβλεπόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της δωρεάς.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ ά σ ι σ ε
Ομόφωνα:
1. Αποδέχεται την δωρεά του συγκεκριμένου ακινήτου, από τους αιτούντες πολίτες ιδιοκτήτες του σύμφωνα με την επιθυμία τους, χαρακτηρίζει την δωρεά επωφελή για την Κοινότητα Πραστού και τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
2. Να εκφράσει εγγράφως τις ευχαριστίες του, στο πρόσωπο των δωρητών για την Δωρεά τους και την Ευεργεσία τους προς την Κοινότητά μας.
3. Να τοποθετηθεί πινακίδα στην πρόσοψη του κτιρίου όταν επιτευχθεί ο σκοπός της δωρεάς του που να αναγράφει την δωρεά, τα ονόματα των δωρητών και το έτος της δωρεάς.
4. Να σταλούν οι (4) αιτήσεις των πολιτών (Πραστιωτισών & Πραστιωτών) μαζί με την παρούσα απόφασή του στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για τις περαιτέρω δικές του προβλεπόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της δωρεάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Πετρής Δημήτριος
 
Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι και μνημείο

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here