Απόφαση παράτασης της θητείας του συνόλου των Αντιδημάρχων έως 31/12/21

0
dimarxio nea

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. 97/2020 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας – Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, παρατείνοντας τη θητεία του συνόλου των Αντιδημάρχων
έως την 31 η Δεκεμβρίου 2021 και ανακατανέμουμε τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες,
όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

α. Ο κ. Γαρδικιώτης Γεώργιος του Ιωάννη, έμμισθος Αντιδήμαρχος προγραμματισμού, εμπορίου
και τουρισμού διατηρεί τις αρμοδιότητες:
 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,
αρμοδιότητες προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)
 θεμάτων Τουρισμού

β. Ο κ. Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, έμμισθος Αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης,
πρασίνου και πολιτικής προστασίας, διατηρεί τις αρμοδιότητες:
 του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν
στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης
 του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που αφορούν στη μέριμνα για τα
αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)
 λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων
από εκδήλωση πυρκαγιάς
 καθαριότητας ακτών
 πολιτικής προστασίας
 καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου
 αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών
 διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου
 συντήρησης πρασίνου

γ. Ο κ. Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών,
Περιουσίας, Εσόδων και Ταμείου του Δήμου, διατηρεί τις αρμοδιότητες:
 του γραφείου υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου
 του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου
 τέλεσης πολιτικών γάμων

δ. Ο κ. Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα, έμμισθος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας, διατηρεί τις αρμοδιότητες:
 του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων (αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών
και κυκλοφορίας, αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)
 του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (αρμοδιότητες
έκδοσης αδειών – πολεοδομικών εφαρμογών – ελέγχου κατασκευών)
 σχεδιασμού, προγραμματισμού, εισηγήσεων και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
στην περιοχή του Δήμου
 παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές
στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
 εξοικονόμησης ενέργειας
 τέλεσης πολιτικών γάμων

ε. Ο κ. Κλεώπας Γεώργιος του Ηλία, έμμισθος Αντιδήμαρχος περιβαλλοντικής προστασίας,
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αποκομιδής απορριμμάτων, διατηρεί τις αρμοδιότητες:
 του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν
στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
 ρύθμισης θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και
 αποκομιδής απορριμμάτων
και επιπλέον αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας διαχείρισης και καθαριότητας κοιμητηρίων.

Β. Ο Αντιδήμαρχος κ. Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου εξακολουθεί να αναπληρώνει το Δήμαρχο
ασκώντας τα καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
διατηρούν ή/και τους μεταβιβάζονται και για την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που
προβλέπονται. Εάν κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο
Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ομοίως και του Δημάρχου, ισχύ έχουν τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Β της παρούσας.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να
είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Η ανάκληση
Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό
τους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here