ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

0

ΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε  δημοσιεύθηκε Ν. 4765/21:

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»

Σύμφωνα με το νέο νόμο, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, αλλάζουν τα εξής:

ΑΣΕΠ   –   Προσλήψεις : Οι αλλαγές από το Μάιο

Όπως ήδη έχει γράψει η aftodioikisi.gr, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2022, οπότε και προβλέπεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο,

να διεξαχθεί ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός είναι μακριά, αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει όσους επιζητούν μία θέση στο Δημόσιο

είναι αυτά που θα αλλάξουν από το Μάιο, τέσσερις, δηλαδή, μήνες μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Οπότε, όπως προβλέπει το καταληκτικό

 άρθρο 62, θα αλλάξουν κάποια κριτήρια στις προσλήψεις στο Δημόσιο, οι οποίες, ωστόσο, θα συνεχίσουν να γίνονται όπως σήμερα, δηλαδή
 με σειρά προτεραιότητας.

Ν/σ ΑΣΕΠ:  Οι πιο σημαντικές αλλαγές στις Προσλήψεις

Οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές είναι:

 Για τους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

-Η μείωση σχεδόν στο μισό (από 110 σε 60) του συντελεστή του τίτλου σπουδών.

-Οι αλλαγές στη μοριοδότηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών.

-Οι αλλαγές στη μοριοδότηση των ξενών γλωσσών.

Για τους ΥΕ

-Η κατάργηση μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας (17 μονάδες για ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες).

-Οι αλλαγές στη μοριοδότηση για τους πολύτεκνους, αλλά και η νέα πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

-Οι αλλαγές στη μοριοδότηση του χρόνου ανεργίας.

-Οι αλλαγές στη μοριοδότηση για τους κάτω των 32 ετών.

Ν/σ ΑΣΕΠ : ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΠΟΝΗ (2190/94)

 

Άρθρο 18 ν.2190/1994

Άρ.28-29 σχεδίου νόμου (όπως έχει κατατεθεί για Επεξεργασία στην Επιτροπή της Βουλής)

Κατηγορίες Π.Ε, Τ.Ε.  και Δ.Ε. 
Πεδίο εφαρμογής οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ όλων των ειδικοτήτων και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται: α) οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για άτομα με αναπηρίες του άρθρου 6, β) οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Υ.Ε. και γ) θέσεις των λοιπών κατηγοριών που καθορίζονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Τίτλος σπουδών οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110). οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εξήντα (60).
2ος τίτλος σπουδών Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε., δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατό (100) μονάδες. Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας Π.Ε. θεωρείται μόνο τίτλος Πανεπιστημίου, ενώ για τις θέσεις κατηγορίας Τ.Ε. μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι..Για την κατηγορία Δ.Ε., δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν δέκα (110) μονάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
Διδακτορικό α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης : τετρακόσιες(400) μονάδες
β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : διακόσιες (200)μονάδες
διδακτορικό δίπλωμα: τετρακόσιες (400) μονάδες (ανεξαρτήτως συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης)
Μεταπτυχιακό γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης : διακόσιες (200) μονάδεςΜεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : εκατό (100) μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.
αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη: εκατόν ογδόντα (180) μονάδες,ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster): ενενήντα (90) μονάδεςΟι μονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
Εμπειρία Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.Η εμπειρία αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων κάθε φορέα ανά κλάδο-ειδικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 35% αυτών. Οι θέσεις αυτές θα ορίζονται στην προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π. σε συνεργασία με τον οικείο φορέα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες για ανανέωση του προσωπικού των θέσεων αυτών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.Για κλάσμα μεγαλύτερο της μισής μονάδας διατίθεται μία θέση. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.Η κατάταξη των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.
Ξένες γλώσσες α) Για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες,β) για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) μονάδες,γ) για καλή γνώση: τριάντα (30) μονάδες,δ) για μέτρια γνώση (μόνο όταν αυτή απαιτείται από την προκήρυξη): δέκα (10)μονάδες.

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.
α) Για άριστη γνώση: ενενήντα (90) μονάδες,β) για πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) μονάδες,γ) για καλή γνώσησαράντα (40) μονάδες. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.
Εντοπιότητα Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ` της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α` 114). Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς και της περ. ε΄ της ίδιας παραγράφου, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 στις ως άνω περιοχές και δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις θέσεις αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του υποψηφίου, ορίζεται με την προκήρυξη. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης (κύριου ή επικουρικού).
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Αριθμός Τέκνων Εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα.Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας τριακόσιες (300) μονάδες.Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας διακόσιες (200) μονάδες Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο έως έξι (6).Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270): τριακόσιες (300) μονάδες.Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17): διακόσιες (200) μονάδες.

Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), εκατό (100) μονάδες.

Χρόνος Ανεργίας Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά πενήντα (50)μονάδες. α) Για κάθε εξάμηνο συνεχόμενης, έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ανεργίας και έως δέκα (10) συνολικά εξάμηνα, πενήντα (50) μονάδες,
β) Για κάθε εξάμηνο μη συνεχόμενης ανεργίας εντός της τελευταίας πενταετίας από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και έως πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, είκοσι (20) μονάδεςΑποκλείεται αθροιστική βαθμολόγηση των ανωτέρωΟ υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε πλήρη εξάμηνα ανεργίας, συνεχόμενα για την υποπερ. α΄ ή μη συνεχόμενα για την υποπερ. ββ΄. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.
Εμπειρίαμε την έννοια της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή την άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνεςΔέκα επτά (17) μονάδες για ειδική εμπειρίαέως και 84 μήνες (άρθρο 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει)Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία) Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Ηλικία Για ηλικία έως 24 ετών πενήντα (50) μονάδες
Για ηλικία άνω των 24 ετών έως 30 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες
για ηλικία έως και τριάντα (32) ετών, 75 μονάδες
Εντοπιότητα: όπως σε ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ  όπως σε ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ν/σ ΑΣΕΠ  : Αλλαγές για πολύτεκνους, τρίτεκνους στις Προσλήψεις

Παράλληλα, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, αλλαγές επέρχονται και στα ποσοστά κάλυψης των θέσεων από πολύτεκνους και τρίτεκνους.Αλλαγές που δεν αφορούν μόνο το γραπτό διαγωνισμό αλλά και τις προσλήψεις με σειρά προτεραιότητες,μετά τον Μάιο του 2021. Συγκεκριμένα:*Από πολύτεκνους και τα τέκνα τους το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται σε 16% (δηλαδή 1% περισσότερο από το σημερινό 15%).*Για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τους σε  12%, δηλαδή, 2% περισσότερο από το σημερινό 10%.

Τι αλλάζει από το 2022 στις Προσλήψεις

-Οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο μπορούν να γίνουν με τέσσερις τρόπους, ανάμεσα τους ο γραπτός διαγωνισμός, που είχε εισαχθεί με το Ν.3051/2002 (άρθρο 4). Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η aftodioikisi.gr: Θα διεξάγονται δύο ετήσιοι πανελλαδικοί διαγωνισμοί: Ένας για υποψήφιους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και ένας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Ενώ για τους υποψήφιους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ο διορισμός θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως και σήμερα.-Στην πενταμελή Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού συμμετέχει μέλος του ΑΣΕΠ, καθηγητές Πανεπιστημίων και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι. Παράλληλα συστήνεται και ειδική τριμελής επιτροπή για τους διαγωνισμούς ειδικών γνώσεων που αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες όπως πληροφορικής, οικονομικών, περιβάλλοντος, μηχανικών κλπ, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη ιδιωτικού τομέα (άρθρο 7).

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, οι διαγωνισμοί θα περιλαμβάνουν 3+1 διαφορετικά τεστ (δοκιμασίες) «με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (σ.σ. multiple choice), με ανάπτυξη κειμένου ή συνδυασμό και των δύο». Συγκεκριμένα:

*Εξέταση γνώσεων

*Δοκιμασία δεξιοτήτων («γλωσσικού και αριθμητικού  συλλογισμού»)

*Δοκιμασία εργασιακής αποτελεσματικότητας (σ.σ. πρόκειται για το λεγόμενο «ψυχολογικό τεστ»,

που θα προετοιμάζεται από τα τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων). Όπως αναφέρεται στο ν/σ, «πρόκειται για σταθμισμένη διαδικασία αξιολόγησης δείγματος συμπεριφοράς, με τη χρήση ποιοτικών δεικτών, ιδίως σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων, την ηγεσία, την ανεξαρτησία κλπ».

*Ειδικών γνώσεων: Όπως αναφέρεται στο ν/σ, «κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του ΑΣΕΠ, για τη διακρίβωση εξειδικευμένων προσόντων (και εμπειρίας), είναι δυνατή η διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών, όπως ενδεικτικά τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας κλπ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ν/σ ΑΣΕΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή -Ευνοημένοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι -Αλλαγές σε τίτλους σπουδών (έγγραφα)
Ν/σ ΑΣΕΠ: 12 ερωτήσεις – απαντήσεις -Τι ισχύει για μόνιμους & συμβασιούχους (έγγραφο)
Ν/σ ΑΣΕΠ: Αλλαγές σε συνέντευξη, ξένες γλώσσες, εμπειρία, διδακτορικά (έγγραφο)

Βορίδης – Ν/σ ΑΣΕΠ: Παράταση εργασίας σε συμβασιούχους & νέα μοριοδότηση

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

Αρχική σελίδα

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here