Γνωστοποίηση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη

0
dimarxio nea

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.’Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.  3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α ́/28-06-2007)  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.  4604/2019  (ΦΕΚ  50/Α’/ 23-03-2019), καθώς και της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 31/36567/06-05-2019, σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών – Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου  9 του Ν.  4057/2012  «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»  (ΦΕΚ 54/τ. Α ́ /14-03-2012), σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/ 8687-14/05/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΦΕΚ 2146/Β/26-09-2011).

6. Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμό 97/2020 απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας για τον ορισμό Αντιδημάρχων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

7. Το γεγονός ότι στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας οι θέσεις των ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, με βάση τις παραπάνω διατάξεις επανακαθορίστηκαν συνολικά σε τέσσερις (4), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των έμμισθων Αντιδημάρχων, και δεν έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες αυτές ειδικές θέσεις, καθώς οι υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες ανέρχονται σε δύο.

8. Την από 5.10.2021 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

9. Την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Οικονομικών Σπουδών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Γνωστοποιεί

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, αποφοίτου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του θα παρέχει στον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας συμβουλές γραπτές ή προφορικές.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της  παρούσας γνωστοποίησης ήτοι από 8 Οκτωβρίου έως 18 Οκτρωβρίου 2021.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here