Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).

Το γεγονός ότι στο /ήμο Βόρειας Κυνουρίας έχουν οριστεί – σύμφωνα με τα ανωτέρω – τρεις (3) Αντιδήμαρχοι, συνεπώς μπορεί να προσληφθούν μέχρι και τρεις (3) ειδικοί συνεργάτες.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας έχει προσλάβει μέχρι και σήμερα έναν (1) ειδικό συνεργάτη.

Τις διατάξεις των άρθρων 11 μέχρι και 17 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Τις οδηγίες της υπ’ αριθμό 55/2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμό πρωτοκόλλου 74802/29-12-2010, με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη του προσωπικού ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2146/Β΄/26-9-2011),

Την υπ’ αριθμό 10157/25-09-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018, καθώς και η πρόβλεψη αντίστοιχων πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό
έτους 2019, προκειμένου να καλυφθούν οι τακτικές αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του Ειδικού Συνεργάτη.

Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας σε θέματα «Καταγραφής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και συμβουλευτικό έργο για την διάδοσή της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο»,

γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προσληφθεί ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, θα παρέχει στο Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας συμβουλές και θα διατυπώνει γραπτές ή προφορικές εισηγήσεις επί θεμάτων «Καταγραφής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και συμβουλευτικό έργο για την διάδοσή της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο» και γενικότερα θα ασκεί τις αρμοδιότητες που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας και οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής, θα συνεπικουρεί δε το Γραφείο Δημάρχου, όταν αυτό του ζητηθεί από τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης καθώς και τα προσόντα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here