ΔΕΥΑBK: Παρακαλούμε για την σωστή χρήση πόσιμου νερού-Μίσθωση δεξαμενής-Μίσθωση ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης για εμπλουτισμό της πηγής Μαζιά

0

Σωστή χρήση πόσιμου νερού

Η παρατεταμένη ανομβρία και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, και οι οποίες θα συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες, δημιουργούν έντονα προβλήματα επάρκειας ύδατος σε πολλές κοινότητες του Δήμου μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι κάτοικοι όλων των Κοινοτήτων και ιδιαιτέρως Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους, Μελιγούς, Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρέα και Αρκαδικού Χωριού για οικονομία και σωστή χρήση του νερού.

ΝΑΙ στην οικιακή χρήση του πόσιμου ύδατος.
ΟΧΙ στην αρδευτική χρήση, γέμισμα πισινών, βυτίων κ.α.

Είναι ευθύνη όλων ο περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, ώστε να αποφύγουμε τις παρατεταμένες διακοπές νερού.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και συνεργασία όλων, καθώς το
«Το νερό είναι υπόθεση όλων».

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Αναγνωστάκου Χριστίνα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση δεξαμενής

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων δεξαμενών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης, να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την προσεχή Τρίτη 3/08/2021, ώρα 2.00 μ.μ.
Α. Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία δεξαμενής
Η δεξαμενή που πρόκειται να μισθωθεί πρέπει να πληροί, τους παρακάτω όρους:
1. Να βρίσκεται στην περιοχή «Πάνιτσα» της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα και ει δυνατόν πλησίον του υφιστάμενου δικτύου με αντλιοστάσιο μεταφοράς ύδατος προς τον οικισμό Αρκαδικό Χωριό.
2. Να είναι σε καλή κατάσταση από τεχνικής άποψης για την πλήρωση με πόσιμο νερό.
3. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 40m3.
Η δεξαμενή θα μισθωθεί για συνολικό διάστημα (2) μήνες.

Β. Προσκομιζόμενα στοιχεία
Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν:
1. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο στοιχείο ως απόδειξη της ιδιοκτησίας της δεξαμενής.
2. Δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής (χωρητικότητα, θέση, κατάσταση, κλπ).
3. Το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα πρέπει να προσκομιστεί και να πρωτοκολληθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας.

Γ. Διάρκεια της μίσθωσης
Η δεξαμενή θα μισθωθεί για συνολικό διάστημα (2) μήνες.
Οι φάκελοι θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα των στοιχείων που περιέχουν από την Υπηρεσία. Η εκτίμηση του μισθώματος (και αν αυτό είναι οικονομικά συμφέρον για τη ΔΕΥΑΒΚ) θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί (Επιτροπή εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 ΠΔ 270/1981).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος κ. Καγκλής Αναστάσιος τηλ. 27550-24182).

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης για εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης της πηγής Μαζιά

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ιδιωτικών δικτύων (και λοιπών συνδεόμενων με αυτά Η/Μ εγκαταστάσεων) μεταφοράς ύδατος από αδειοδοτημένο σημείο υδροληψίας (γεώτρηση ή πηγή) με δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος της πηγής «ΜΑΖΙΑ», να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας φάκελο προσφοράς για μίσθωση έως την προσεχή Τρίτη 3/08/2021 ώρα 2.00 μ.μ.
Α. Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία δικτύου
Το δίκτυο, για το οποίο θα κατατεθεί ο σχετικός φάκελος, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Να αποτελείται από αγωγό πολυαιθυλενίου ή PVC, διατομής τουλάχιστο Φ32, κατάλληλο για πόσιμο νερό και να είναι τεχνικά άρτιο και λειτουργικό.
2. Να συνδέεται με σημείο υδροληψίας εξασφαλίζοντας παροχή ύδατος τουλάχιστο 5m3/ώρα.
3. Να μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος της πηγής «ΜΑΖΙΑ».
4. Το νερό που παροχετεύεται να είναι κατάλληλο από υγειονομικής άποψης.
5. Το δίκτυο-σημείο υδροληψίας να διαθέτει άδεια υδροληψίας πόσιμου ύδατος από την ΔΕΥΑΒΚ. Σε περίπτωση που το δίκτυο-σημείο υδροληψίας δεν διαθέτει άδεια υδροληψίας πόσιμου ύδατος από τη ΔΕΥΑΒΚ, θα πρέπει να υπάρχει η δέσμευση του ιδιοκτήτη ότι μπορεί να εκδοθεί αυτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν.
Β. Προσκομιζόμενα στοιχεία
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο στοιχείο ως απόδειξη της ιδιοκτησίας.
2. Δέσμευση του ιδιοκτήτη του δικτύου για την ικανοποίηση των α/α Α1 ως και Α3 χαρακτηριστικών της προηγούμενης παραγράφου, με ρητή αναφορά στο μήκος του δικτύου, στον διασυνδεδεμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην παροχή κλπ.
3. Πιστοποιητικό ελέγχου που να αποδεικνύει την καταλληλότητα του ύδατος (χημική ανάλυση).
4. Την άδεια του σημείου υδροληψίας από την ΔΕΥΑΒΚ ή την έγγραφη δέσμευση για άμεση παροχή του συνόλου των εγγράφων από πλευράς του για έκδοση άδειας υδροληψίας πόσιμου ύδατος από την ΔΕΥΑΒΚ.
5. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα (πρόταση-προσφορά) σε ξεχωριστό έγγραφο.
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα πρέπει να προσκομιστεί και να πρωτοκολληθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας.
Γ. Διάρκεια της μίσθωσης
Η συνολική διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται σε τρεις (2) μήνες.
Οι δύο (2) μήνες της μίσθωσης δύναται να μην είναι συνεχείς. Η ΔΕΥΑΒΚ μπορεί να μισθώνει το δίκτυο ανά μήνα ή δίμηνο, αποσπασματικά, μέχρι την ολοκλήρωση των (2) μηνών εντός του χρονικού διαστήματος δέκα τεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία της έναρξης του πρώτου μήνα της μίσθωσης, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί και η ενδεχόμενη ανάγκη του επόμενου έτους 2022.
Οι φάκελοι θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα των στοιχείων που περιέχουν από την Υπηρεσία.
Η εκτίμηση του μισθώματος (και αν αυτό είναι οικονομικά συμφέρον για τη ΔΕΥΑΒΚ) θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί (Επιτροπή εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 ΠΔ 270/1981).

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Αναγνωστάκου Χριστίνα

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here