Διαγωνισμός ανάθεσης επισκευών, για τα σχολεία Άστρους & Αγ.Πέτρου

0

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου δημοτικού σχολείου Άστρους και προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου Αγ. Πέτρου”

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου δημοτικού σχολείου Άστρους και προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου Αγ. Πέτρου» προϋπολογισμού μελέτης (31.500,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24 %).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

● Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ) στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν. 3669/2008) ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Οδοποιίας.

● Ενώσεις οικονομικών φορέων (κοινοπραξίες) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, ελεύθερα και δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής (www.boriakinouria.gov.grπλην του σφραγισμένου εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, μέχρι τις 08/10/2018. Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, καθώς και αντίγραφα αυτών, με δαπάνες και φροντίδα τους, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27553 – 60144) αρμόδιος υπάλληλος Δημήτρης Λάμπρου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Παναγιώτης Κ. Μαντάς

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here