Διαγωνισμός διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων,Βόρειας Κυνουρίας…

0

Διακήρυξη για την παροχή της υπηρεσίας της διαχείρισης (κομποστοποίησης – διαλογής) αστικών στερεών αποβλήτων

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006
  • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  • Την Υ.Α. 103731/1278/2004 «Εφαρμογή της νομοθεσίας για την διαχείριση στερεών αποβλήτων»
  • Την ανάγκη για παροχή υπηρεσίας της διαχείρισης (κομποστοποίησης – διαλογής) αστικών στερεών αποβλήτων.
  • Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 20-6279.034 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
  • Την αριθμό 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία απεφασίσθη η αναγκαιότητα, η έγκριση της διενέργειας, η εκκίνηση της διαδικασίας και η έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με διεθνή διαγωνισμό σε τρίτους.
  • Τη μελέτη που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας,

Διακηρύσσει

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο:
«Διαχείριση (Κομποστοποίηση – διαλογή) Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας» 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here