Διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βερβένων

0

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βερβένων

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Την  ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β΄),

2. Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013 (ΦΕΚ 2135/Β),

3. Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β),

4. Την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και

5. Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου της Σχολικής Μονάδας: 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βερβένων, 22001 Άστρος.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου στις 06.11.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 02:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από την Πέμπτη 04/10/2018 έως την Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας και στο τηλ:2755360132, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου.

Η μίσθωση ισχύει για εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α=η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαβούρδος Πέτρος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here