Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου:Αποκατάσταση ζημιών μετά την επέλαση του “Ζορμπά”

0

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018”

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ενάριθμος έργου 2018ΣΕ87100002 της ΣΑΕ 871). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30-7323.322 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

• Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένοι σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄ /3-7-2019) περί Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) όσον αφορά στα ελάχιστα όρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας ανά τάξη εγγραφής (κριτήριο Α), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Οδοποιίας, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 :

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον:

α) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 100.000,00 €, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019

β) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 50.000,00 €, όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019

γ) Ελάχιστος κύκλος εργασιών 300.000,00 €, όπως ορίζονται στις παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ. 3, σημείο (β) του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) :

α) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 50.000,00 €, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019

β) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 50.000,00 €, όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019

γ) Ελάχιστος κύκλος εργασιών 150.000,00 €, όπως ορίζονται στις παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019

Ειδικά οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08, όπως ισχύει.

Επίσης ισχύει το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄ / 03-07-2019) περί Μεταβατικών Διατάξεων και ειδικότερα η παρ. 6.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄ /3-7-2019) περί Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) όσον αφορά στα ελάχιστα όρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας ανά τάξη εγγραφής (κριτήρια Β1 Β2), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Οδοποιίας, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 3.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ. 3, σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επίσης ισχύει το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄ / 03-07-2019) περί Μεταβατικών Διατάξεων και ειδικότερα η παρ. 6.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα Ευρώ και 03/100 (16.129,03 €) η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Η διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakinouria.gov.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (τηλ. 27553-60144, Fax. 27553-60171) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Γεώργιος Δ. Καμπύλης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here