Διακήρυξη για την προμήθεια αγωγών λυμάτων…

0

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια αγωγών λυμάτων κλπ εξαρτημάτων για το δίκτυο λυμάτων του ΒΙΟ.ΚΑ. του Παραλίου Άστρους

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνισμό η προμήθεια αγωγών λυμάτων κλπ εξαρτημάτων για το δίκτυο λυμάτων του ΒΙΟ.ΚΑ. του Παραλίου Άστρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 40.742,93 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

Για την υλοποίηση της προμήθειας υδραυλικών υλικών, έχει εκδοθεί η υπ. αρίθμ. Γ23 / 18-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΠΚΟΡΓ4-ΔΤΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, βάσει του Π.Δ. 80 / 2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 5η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη. Ώρες έναρξης και λήξης αποδοχής προσφορών, οι ώρες 10.00 π.μ. και 11.00 π.μ., αντίστοιχα.

Οι προσφορές, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα σταλούν ή θα κατατεθούν στη ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την ανωτέρω προμήθεια.

Η παράδοση των υλικών και η εξόφλησή τους, θα γίνεται τμηματικά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης.

Η ΔΕΥΑΒΚ, δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας, κατ’ ελάχιστον του 50 % της συμβατικής αξίας που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία, έως την 18/05/2019.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος Αρκαδίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Βλάχος Χρήστος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here