Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Παραλίου Άστρους

0

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών.

2. Την με αριθμό 110/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης αναγκαιότητας εξεύρευσης χώρου για τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ.Παραλίου Άστρους.

3. Την υπ. Αριθμ. 250/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι και 31/12/2018 (άρθρα 1 και 7 του Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77Α).

4. Την υπ. Αριθμ. 239/2017 Απόφαση Δήμαρχου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων παρ. 6 του άρθρου 18, του Ν. 3467/2006.

5. Την υπ. Αριθμ. 1/2018 Απόφαση Δήμαρχου για τον ορισμό μηχανικού, μέλους επιτροπής εκτίμησης των ακινήτων που προορίζονται για μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά ή εκποίηση από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.

6. Το από 20-12-2017 πρακτικό κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.

7. Την ανάγκη για τη μίσθωση κτιρίου.

8. Την υπ΄αριθμ. 174/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας.

9. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α/8-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, στο οποίο θα στεγαστεί το Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Παρ.Άστρους.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στο Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here