Διακήρυξη διαγωνισμού αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμίαντο

0

Διακήρυξη διαγωνισμού κατασκευής του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΒΕΡΒΕΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΒΕΡΒΕΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 862.380,20 ευρώ (δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Υδραυλικών έργων και
β) κατηγορία Έργων Οδοποιίας
με συνολικό προϋπολογισμό 862.380,20 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

Στο έργο δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβενα και Άγιο Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την αντιμετώπιση των αναγκών των οικισμών.

Οι νέοι αγωγοί ύδρευσης που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω έργο θα εξυπηρετούν τους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβενα και Αγ. Ανδρέα. Όπως προαναφέρθηκε στους οικισμούς αυτούς προτείνεται η αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών αμιάντου. Οι αγωγοί προς αντικατάσταση αφορούν τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των ανωτέρω οικισμών. Συγκεκριμένα προτείνεται η αντικατάσταση:

  • Αγωγών διατομής Φ90 / μήκους 2.447 μ και διατομής Φ110 / μήκους 2.151 μ στον οικισμό Άστρους
  • Αγωγών διατομής Φ90 / μήκους 1.738 μ στον οικισμό Παράλιο Άστρους
  • Αγωγών διατομής Φ90 / μήκους 1.739 μ στον οικισμό Καστρί
  • Αγωγών διατομής Φ90 / μήκους 257 μ στον οικισμό Βέρβενα
  • Αγωγών διατομής Φ90 / μήκους 1.018 μ στον οικισμό Αγ. Ανδρέα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
  • σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 17.247,04 ευρώ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: οκτώ (8) μήνες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.boriakinouria.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 09/01/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/01/2019.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2755024182, fax: 2755024181, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καγκλής Αναστάσιος.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

H Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
Χριστίνα Αναγνωστάκου

Συνημμένα αρχεία:
 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here