Διενέργεια διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2020 στον Δήμο μας

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020 και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο & Σεπτέμβριο του 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 63.241,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μάιου 2020, ώρα 11.00 που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη και πρωτοκολλημένη προσφορά στο αρμόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) ημερομηνία και ώρα 14.30, ή να υποβάλλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασηςγια την αποσφράγιση.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούσες Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα.

ς 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here