Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης για εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης της πηγής ΜΑΖΙΑ

0

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ιδιωτικών δικτύων (και λοιπών συνδεόμενων με αυτά Η/Μ εγκαταστάσεων) μεταφοράς ύδατος από αδειοδοτημένο σημείο υδροληψίας (γεώτρηση ή πηγή) με δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος της πηγής «ΜΑΖΙΑ», να
υποβάλλουν στη ΔΕΥΑΒΚ φάκελο προσφοράς για μίσθωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (7) επτά ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, ήτοι έως 13-09-2018, ώρα 11.00 πμ.

Α. Το δίκτυο για το οποίο θα κατατεθεί ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Να αποτελείται από αγωγό πολυαιθυλενίου ή PVC, διατομής τουλάχιστο Φ32, κατάλληλο για πόσιμο νερό και να είναι τεχνικά άρτιο και λειτουργικό.
2. Να συνδέεται με σημείο υδροληψίας εξασφαλίζοντας παροχή ύδατος τουλάχιστο 5 κμ/ώρα
3. Να μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος της πηγής «ΜΑΖΙΑ».
4. Το νερό που παροχετεύεται να είναι κατάλληλο από υγειονομικής άποψης
5. Το δίκτυο-σημείο υδροληψίας να διαθέτει άδεια υδροληψίας πόσιμου ύδατος από την ΔΕΥΑΒΚ. Σε περίπτωση που το δίκτυο-σημείο υδροληψίας δεν διαθέτει άδεια υδροληψίας πόσιμου ύδατος από τη ΔΕΥΑΒΚ, θα πρέπει να υπάρχει η δέσμευση του ιδιοκτήτη ότι μπορεί να εκδοθεί αυτή εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν.

Β. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο στοιχείο ως απόδειξη της ιδιοκτησίας.
2. Δέσμευση του ιδιοκτήτη του δικτύου για την ικανοποίηση των α/α Α1 ως και Α3 χαρακτηριστικών της προηγούμενης παραγράφου, με ρητή αναφορά στο μήκος του δικτύου, στον διασυνδεδεμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην παροχή κλπ.
3. Πιστοποιητικό ελέγχου που να αποδεικνύει την καταλληλότητα του ύδατος (χημική ανάλυση)
4. Την άδεια του σημείου υδροληψίας από την ΔΕΥΑΒΚ ή την έγγραφη δέσμευση για άμεση παροχή του συνόλου των εγγράφων από πλευράς του για έκδοση άδειας υδροληψίας πόσιμου ύδατος από την ΔΕΥΑΒΚ.
5. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα (πρόταση-προσφορά) σε ξεχωριστό έγγραφο.

Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα πρέπει να προσκομιστεί και να πρωτοκολληθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας (ήτοι έως 13-09-2018, ώρα 11.00 πμ).

Γ. Διάρκεια της μίσθωσης
Η συνολική διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Οι έξι (6) μήνες της μίσθωσης δεν θα είναι συνεχείς. Η ΔΕΥΑΒΚ μπορεί να μισθώνει το δίκτυο ανά μήνα ή δίμηνο ή τρίμηνο, αποσπασματικά, μέχρι την ολοκλήρωση των (6) μηνών εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία της έναρξης του πρώτου μήνα της μίσθωσης,
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί και η ενδεχόμενη ανάγκη του επόμενου έτους 2019.

Οι φάκελοι θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα των στοιχείων που περιέχουν από την Υπηρεσία.

Η εκτίμηση του μισθώματος (και αν αυτό είναι οικονομικά συμφέρον για τη ΔΕΥΑΒΚ) θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 78/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ (Επιτροπή εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 ΠΔ 270/1981).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Καγκλής Αναστάσιος τηλ. 27550-24182).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Βλάχος Χρήστος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here