Η Απάντηση του “Ιδρύματος Ζαφείρη” σε ανώνυμα σχόλια & κακοήθειες που γράφτηκαν,μετά από σαράντα (40) χρόνια πολιτιστικού και κοινωνικού έργου στο τόπο μας.

0

ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΔΡΑ ΑΣΤΡΟΣ

Αριθμός Απόφασης 42/2-2-2020

Στο Γραφείο του Ιδρύματος που στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Αστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,

Συνήλθαν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 2 Φεβρουαρίου  2020 τα μέλη του   Δ. Σ με θέμα:

«Δημοσιεύματα  σε ιστοσελίδα  Αstros news»

Διαπιστωθείσης απαρτίας με παρόντα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ ήτοι

των:

Ιωάννη Μιχ. Σκαρπέλου, Γενικού Γραμματέα,

Νικολάου Γαϊτάνη, Ταμία

Φίλιππου Μπεκύρου, Μέλους

Γεωργίου Φάκλαρη, Μέλους

Ιωάννη Ευστ Δαλιάνη Μελους  και

απόντων δύο (2) μελών του Δ.Σ ήτοι των:

Γεωργίου Παπαγεωργίου, Προέδρου

Γεωργίου Μουρλούκου , Αντιπροέδρου.

Ο Ταμίας του Δ.Σ κ. Νικόλαος Γαϊτάνης , ο  οποίος ως το αρχαιότερο μέλος ορίστηκε από το Δ.Σ να προεδρεύσει του Συμβουλίου,  κωλυομένων για λόγους υγείας του Προέδρου  κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου και του Αντιπροέδρου του κ. Γεωργίου Μουρλούκου, έλαβε το λόγο εισηγήθηκε το πιο πάνω θέμα και έθεσε υπόψιν του Δ.Σ ότι στη ιστοσελίδα Αstros news  δημοσιεύτηκαν υπό μορφή ανωνύμων σχολίων κάτω από το άρθρο  ‘ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΣΤΡΟΥΣ» διάφορες απόψεις τις οποίες πρέπει να λάβουν γνώση τα μέλη του Δ.Σ και να προβούν σε στις νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Αφού αναγνώστηκαν προσεκτικά τα σχόλια και επακολούθησε προφορική συζήτηση,  το Δ.Σ συνέταξε το πιο κάτω έγγραφο, το οποίο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  Αstros news, με  σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

« Με ιδιαίτερη χαρά, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν σαράντα (40) χρόνια λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου του ιδρύματος στο Αστρος,  2-3 συμπολίτες μας με αρκετή δόση κακοήθειας και με πολλά υπονοούμενα σχολιάζουν «…ανώνυμα…» και αναρωτιούνται, δήθεν, γιατί το Ιδρυμα έχει αναστείλει σχεδόν την λειτουργία του, σε σχετική στήλη κουτσομπολιών σε ηλεκτρονική σελίδα και αν αυτό οφείλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ΕΠΩΝΥΜΑ λοιπόν  ενημερώνουμε αυτούς αλλά και όποιους άλλους συμπολίτες μας αναρωτιούνται  ότι:

Το Ιδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δικαίου και για το λόγο αυτό είναι δεν είναι εξαρτημένο από το Ελληνικό Δημόσιο και πολύ περισσότερο από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα.

Ο κοινωφελής σκοπός του ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, υπηρεσία από την οποία ελέγχονται και τα οικονομικά του Ιδρύματος με την υποβολή των ετήσιων απολογισμών και προϋπολογισμών.

Το αρχικό διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε από τον ίδιο τον διαθέτη Λεωνίδα Ζαφείρη, αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων το ένα (1) μέλος του προέρχεται  από την δημοτική αρχή (πρώτος σε ψήφους εκλεγείς υποψήφιος με τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό, εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού διαμερίσματος Αστρους). Βέβαια το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποτελείται από τα μέλη που είχαν ορισθεί από τον διαθέτη αλλά στην πλειοψηφία τους  έχουν αντικατασταθεί από άλλα μέλη τα οποία εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και η εκλογή τους εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι εξόχως τιμητική και μέλη του δεν δικαιούνται ούτε λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους στην διοίκηση, όπως επίσης δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης ούτε οιασδήποτε άλλης φύσης έξοδα (οδοιπορικά κτλ) για την διεκπεραίωση των πολλαπλών και πολυσύνθετων υποθέσεων του Ιδρύματος.
Το ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της ιδρυτικής του πρά-ξης  και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ιδρυμα χρηματοδοτείται κυρίως εκ των τόκων του κεφαλαίου που άφησε ο διαθέτης και  συμπληρωματικά από τα μισθώματα δύο καταστημάτων στην Αθήνα και από το μίσθωμα του κυλικείου στο Πνευματικό Κέντρο του Αστρους. Τα έσοδα αυτά όμως δεν καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος μετά την πτώση των επιτοκίων και μετά την μείωση  των μισθωμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης

Το Ιδρυμα στα σαράντα (40) χρόνια λειτουργίας του, παρά το γεγονός ότι επιτέλεσε αναμφισβήτητο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως έχουν λάβει διάφορα άλλα σωματεία ή σύλλογοι, πέραν μιας κινηματογραφικής μηχανής από την οποία μέχρι πρόσφατα γίνονταν δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. 

Κάθε χρόνο το Ιδρυμα υποβάλλει εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων,  απολογισμό του προηγούμενου  και προϋπολογισμό του επόμενου έτους,  οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και ουδέποτε κρίθηκαν ως ελλειμματικοί. Μάλιστα δύο (2) φορές μέχρι σήμερα το Ιδρυμα έχει υποβληθεί σε έλεγχο από ορκωτούς λογιστές και τα οικονομικά του βρέθηκαν σε απόλυτη τάξη.

Ολες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται μέσω τραπέζης και για κάθε συναλλαγή εκδίδονται να αναγκαία παραστατικά έγγραφα, το οποία φυλάσ-σονται στα βιβλία του Ιδρύματος. Μετρητά χρήματα δεν υπάρχουν στα χέρια κανενός, ούτε και του Ταμία του Δ.Σ .

Το Ιδρυμα απασχολεί από την ίδρυσή του  έναν υπάλληλο γενικών καθηκόντων στο Πνευματικό Κέντρο του Αστρους, ο οποίος αμείβεται και ασφαλίζεται, όπως ο νόμος προβλέπει.

Μετά από αυτά, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για κάποιο άλλο θέμα, θα τον δεχθούμε μετά χαράς. Όμως δεν θα απαντήσουμε πλέον σε ανώνυμα σχόλια και αναφορές και σε κάθε περίπτωση επιφυλλασόμεθα όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας για την προσφυγή μας στην δικαιοσύνη εάν κρίνουμε ότι βλάπτεται  η μνήμη του διαθέτη, το Ιδρυμα και η τιμή και η υπόληψη των μελών του Δ.Σ»

   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

      Νικόλαος Γαϊτάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μιχ. Σκαρπέλος

Φίλιππος Μπεκύρος

Γεώργιος Φάκλαρης

Ιωάννης Ευστ Δαλιάνης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here