Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ σας ενημερώνει για τα παρακάτω προγράμματα

0

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ σας ενημερώνει για τα παρακάτω
προγράμματα:

Προκήρυξη της Δράσης 2.b.2.3 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των
τεχνολογικών τους αναγκών, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και
με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και
ΚοινΣΕπ, που Δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, λιανικό & χονδρικό εμπόριο,
παροχή υπηρεσιών κ.λπ. (δείτε χρηματοδοτουμένους ΚΑΔ) και πληρούν της προϋποθέσεις:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι
οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν
εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν
συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης 07
▪ Να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης.
Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ σας ενημερώνει για τα παρακάτω
Προκήρυξη της Δράσης 2.b.2.3 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των
τεχνολογικών τους αναγκών, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και
ην ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.
Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και
ΚοινΣΕπ, που Δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, λιανικό & χονδρικό εμπόριο,
κ.λπ. (δείτε χρηματοδοτουμένους ΚΑΔ) και πληρούν της προϋποθέσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι
οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές
Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν
εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν
συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης 07-07-2020.
διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής
Δ/νση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΚ : 22100
Τηλ: 2710-230233
Fax: 2710-230236
www.agapinor.
Email: info@agapinor
Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ σας ενημερώνει για τα παρακάτω
Προκήρυξη της Δράσης 2.b.2.3 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των
τεχνολογικών τους αναγκών, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και
Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και
ΚοινΣΕπ, που Δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, λιανικό & χονδρικό εμπόριο,
κ.λπ. (δείτε χρηματοδοτουμένους ΚΑΔ) και πληρούν της προϋποθέσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι
οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές
Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν
εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν
2020.
διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής
Δ/νση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ
230233
230236
.gr
agapinor.gr
▪ Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού
τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
▪ Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια
λειτουργίας.
▪ Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
▪ Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.
Διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. Επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός επένδυσης από 10.000€ έως 60.000€ .
Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με
ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών την 07-07-2020.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.750.000,00 €,
➢ 3.000.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και
➢ 750.000€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο https://www.ependyseis.gr/mis από
23/07/2020 και ώρα 13:00 έως 24/10/2020 ώρα 15:00.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
1
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού
1.2 Υπηρεσίες :
• υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως ένα έτος από το χρόνο
προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)
• εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης
προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό
2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)
2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και
εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού
3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop)
3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας / Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
3.2 Δημιουργία e-shop / Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop
4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)
Προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας :
4.1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ)
4.2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)
4.3 Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS, κλπ)
4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες,
ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)
5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)
5.1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)
5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
5.3 Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)(μέγιστης διάρκειας έως την
ολοκλήρωση του έργου)
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το
ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3
της ΥΑΚΕΔ)
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
Ανάλυση Επενδυτικών δαπανών
ΚΔ.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Επενδύσεις για την απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού.
Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης (ΚΔ) αφορά στην προμήθεια εφαρμογών νέου τυποποιημένου
λογισμικού. Σε αυτή περιλαμβάνονται :
o Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
o Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών
διεργασιών (ERP, SCMS, WMS κα.)
o Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού επιχείρησης (CRM κλπ)
o Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD / CAM/CAE)
o Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων
o Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
o Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με πελάτες – προμηθευτές (EDI)
o Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
o Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων
o Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων
(PMS κλπ)
o Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον / τους ΚΑΔ της επένδυσης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, ή / και σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση η επιλέξιμη
δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης
λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named / concurrent user, per server, / CPU κτλ.
Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του προμηθευόμενου λογισμικού
καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο. Οι εν λόγω δαπάνες είναι
επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.
Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών, που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό θα πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility (WCAG, έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ.
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες :
o Οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ίδιο-παραγωγή
λογισμικού)
o Το κόστος αναβάθμισης ή υποστήριξης υφιστάμενου λογισμικού.
Κ.Δ.2 & Κ.Δ. 4 Συστήματα αυτοματισμού – Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (hardware)
Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων και εξοπλισμού
παγίων στοιχείων για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων ή/και την επέκταση της δραστηριότητας σε νέα προϊόντα
ή/και υπηρεσίες.
Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχεία το οποίο με κατάλληλη χρήση και
συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του
σχήμα και εμφάνιση κατά την χρήση, δεν χάνει την ταυτότητα του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο
σύνθετο στοιχεία και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις.
Τα συστήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια, αμεταχείριστα και
να μην παρακρατείται η κυριότητά τους. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκοι κατασκευής ή του προμηθευτή.
Τα συστήματα αυτοματισμού (Υποκατηγορία 2.1) περιλαμβάνουν :
o αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας
o συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών
o συστήματα αυτοματοποιημένο ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών
o συστήματα ελέγχου χώρου o συστήματα ασφαλείας
o συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης
Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις τεχνολογίες πληροφορικής .Οι δαπάνες προμήθειας
περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από
την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μην μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την
απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μία τριετία από την ημερομηνία της τελικής
πληρωμής στον δικαιούχο.
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες :
o Η προμήθεια επιτραπέζιων και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets, εκτυπωτών,
σαρωτών, κλπ οι οποίοι δεν συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης,
o η προμήθεια – σε κάθε περίπτωση – κινητού τηλεφώνου, smartphone, τηλεόρασης, βιντεοκάμερας
και άλλων συναφών ειδών,
o οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από
την επιχείρηση.
Κ.Δ. 3 Ιστοσελίδα -Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά : o λειτουργία υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, για το σύνολο των
πληροφοριών που περιλαμβάνει, o δυναμική ,σύγχρονη, με δυνατότητα προσαρμογής σε
περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated mobile version)
o υποχρεωτική μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με
τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ. Σημειώνεται ότι, ειδικά για τα ηλεκτρονικά καταστήματα e-shop
θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από λογισμικά : παραγγελιοληψίας, διαχείρισης αποθήκης
και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:
o δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.500,00 ευρώ.
o δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500,00 ευρώ.
Σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις ιστοσελίδες και το
ηλεκτρονικό κατάστημα που περιγράφονται στην Πρόσκληση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη :
o οι απαιτήσεις προσβασιμότητας του Ν. 491/2019 (ΦΕΚ 19/Α’/12-02-2019που ενσωματώνει την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.
o το πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Accessibility requirements suitable for public
procurement of ICT products and services in Europe», όπως ισχύει και το επίπεδο συμμόρφωσης
«ΑΑ».
Κ.Δ. 5 Λοιπές υπηρεσίες
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και αφορούν σε :
1. Υπηρεσίες ψηφιακού ( digital) marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)
2. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
3. Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
4. Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τις 2.000,00€
Οι πιθανές δαπάνες διαμονής ,μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων
περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε blog και
προσωπικές ιστοσελίδες.
Κ.Δ. 6 Μισθολογικό Κόστος (Νέο Προσωπικό)
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κατάλληλων ικανοτήτων για
την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Η
πρόσληψη πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της
επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε. Η επιχείρηση δεν
αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρήσει τη νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας μετά την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό
τους ακόλουθους όρους:
• Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική
απασχόληση (μισθωτή εργασία)
• Το σύνολο των υπολογισμών γίνεται σε ΕΜΕ (πλήρης 12μηνη απασχόληση). Εργαζόμενοι που
απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ
• Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης
• Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του
επενδυτικού σχεδίου μέχρι του επιλέξιμου ορίου όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς όρους της
προκήρυξης
• Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων,
που προβλέπονται από τις συναφθείσες συμβάσεις εργασίας
Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ) με βάση τα στοιχεία απασχόλησης
που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της
επένδυσης
Διάρθρωση Προϋπολογισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με
τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
έως 70 %
1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences)
προγραμμάτων λογισμικού

1.2 Υπηρεσίες : αθροιστικά έως 20% του
αντίστοιχου προμηθευόμενου
λογισμικού
70%
• υποστήριξης προμηθευόμενου
λογισμικού ( έως ένα έτος από το χρόνο
προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι
ανανεώσεις συνδρομής)
• Εγκατάστασης-παραμετροποίησης
λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο
προμηθευόμενο λογισμικό
2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα
συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)
έως 70%
2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης
συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης
προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα
αυτοματισμού
έως 20% του αντίστοιχου
προμηθευόμενου συστήματος
70%
3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (eshop)

3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και Αναβάθμιση
υπάρχουσας ιστοσελίδας έως 2.500€ 70%
3.2 Δημιουργία e-shop ή/και Αναβάθμιση
υπάρχοντος e- shop έως 4.500€

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware) έως 75% 70%
4.1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets
κλπ)

4.2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς,
Δρομολογητές κλπ)

4.3 Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής,
σαρωτής,

εξωτερικός δίσκος, UPS κλπ)
4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode,
readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες,
ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)

5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως
την ολοκλήρωση του έργου)
έως 30% αθροιστικά
5.1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads,
facebook ads, newsletter κλπ)
έως 10%
5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού
διαφήμισης
έως 10%
5.3 Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής
πολιτικής ασφάλειας
έως 10% 70%
5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως 15% και μέχρι 2.000€ ανώτατο
όριο

6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 25% και έως 12.000 ανά ΕΜΕ
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο
προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ
(χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ)
1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΚΕΔ)
70%
Δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών”
Η δράση 3.a.2.2 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην
ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας» και συμβάλει στους Ειδικούς Στόχους 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός της
επιχειρηματικής βάσης και με την εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομιών
από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων» και 1.5.2 «Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμοι φορείς, που δύναται να τύχουν
δημόσιας χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι
οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις και
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
– Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην
παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
– Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία
έναρξης
δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού
σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης
Δικαίωμα υποβολής έχουν :
α) νομικά πρόσωπα ή
β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την
ημερομηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα
IV).
Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) όπως ισχύει.
Ανάλυση Επενδυτικών δαπανών
ΚΔ 1) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Επενδυτικές δαπάνες για κατασκευή (επέκταση υφιστάμενης και ανέγερση νέας), αναβάθμιση,
διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι κτιριακές επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
o Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές
εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς
χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρου διοίκησης της επιχείρησης.
o Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
o Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου,
που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός
τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.
o Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που
αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ
«Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ.
Οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκύπτουν από
υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο / αρμόδιους μηχανικό /
μηχανικούς και είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η
κείμενη νομοθεσία.
Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία
αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι:
η προσκόμιση της απαιτούμενης -σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό- άδειας για τις
εκτελούμενες εργασίες.
η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η
παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την
καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.
Σημειώνεται ότι:
Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και οι δαπάνες
που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
Δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την
επίβλεψη δαπάνες.
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες
μελετών.
ΚΔ 2) Μηχανήματα – εξοπλισμός
Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού,
πάγιων στοιχείων για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και
συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του
σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο
σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις.
Τα μηχανήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και
αμεταχείριστα. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του
οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.
Οι επενδυτικές δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
o Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την
παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση προϊόντων.
o Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της
παραγωγής/ τη διασφάλιση της ποιότητας/ τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.
o Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου
παραγωγικής διαδικασίας.
o Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών.
Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση,
δεν είναι επιλέξιμες.
Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού είναι επιλέξιμη όταν περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς του
πάγιου στοιχείου, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά
την λήξη της περιόδου μίσθωσης και με την τήρηση των εξής όρων:
ii. τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από εξοφλημένο
τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι
επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση,
iii. στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς του πάγιου στοιχείου
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που
είναι επιλέξιμο για την κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία
αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης,
γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμες,
iv. η ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία ή
περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί,
v. ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον
αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η
χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος
αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.
Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της
επιχείρησης είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα
οχήματα για ίδιες ανάγκες. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις του τομέα οδικών εμπορευματικών
μεταφορών δεν είναι επιλέξιμη η απόκτηση οχήματος, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013.
Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης
Επιλέξιμη δαπάνη στην υποκατηγορία αυτή αποτελεί η προμήθεια μεταφορικών μέσων
επαγγελματικής χρήσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εξοπλισμού/υλικών.
Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσοστού 20% του επιλέξιμου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ,
εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν προορίζεται για
εκμίσθωση. Αποκλείεται ρητώς η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της δαπάνης αποτελεί η άδεια πρώτης κυκλοφορίας
του οχήματος, όπου θα τεκμαίρεται η επαγγελματική χρήση αυτού.
ΚΔ 3) Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική υπόσταση.
Οι επενδυτικές δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες που
σχετίζονται με:
o Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
o Το σχεδιασμό, την πιστοποίηση και τη συσκευασία / ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών.
o Την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για
δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.
o Απόκτηση δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
o Δημιουργία εμπορικού σήματος
Ενισχύσεις Καινοτομίας
Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση,
προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση
των προτεινόμενων έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και
τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραδοτέα. Η
τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Με την απόκτηση
των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο Μητρώο
παγίων (όπου απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική φορολογική νομοθεσία.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:
Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και
την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
(σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών
δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος).
Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνδρομή και η
επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας
και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα
εμπεριέχουν (σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο).
Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι
γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or
licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων
αποστάσεων. Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 16
(περίπτωση Ε) της ΥΑΕΚΕΔ.
ΚΔ 4) Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ
Οι επιλέξιμες δαπάνες αυτής της υποκατηγορίας αφορούν σε :
o Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια – μεταφορά –
εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ.
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
o Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για μέχρι ένα έτος
από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής
της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
Τα λογισμικά δύναται να αφορούν (ενδεικτικά) σε:
– αυτοματοποίηση της παραγωγής
– ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων
– διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
– ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
– σύνδεση σε e-marketplaces
– ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ. search engine optimizations, accelerators κτλ.)
– ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της
επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)
– διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.
o Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.
o Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού, καθώς και το κόστος
εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους
αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.
ΚΔ 5) Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς
συμβούλους/εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμες οι συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες.
Επιλέξιμες στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών είναι οι :
o Δαπάνες για την υποστήριξη της επιχείρησης στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που αφορούν την
προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης ή την επέκτασή της σε νέες αγορές.
o Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού
ή Κοινών
Επιχειρήσεων (Joint-Ventures), που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα /υπηρεσίες.
o Δαπάνες εκπόνησης μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking,
οργάνωσης διοίκησης, σκοπιμότητας, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης,
ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης
επιχειρηματικού κινδύνου – risk analysis, marketing plan.
o Υπηρεσίες διαχείρισης – παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου
ΚΔ 6) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή της
επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
Περιλαμβάνονται ενέργειες/δαπάνες που ενδεικτικά δύναται να αφορούν σε :
Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με κατ’
ελάχιστο να πληρούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
i. η συμμετοχή πρέπει να αφορά είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε
νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε δεδομένες για την
επιχείρηση-εκθέτη αγορές,
ii. στην περίπτωση συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό
επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονής, μετακίνησης, μεταφοράς υλικών κ.λπ.) δεν θα
υπερβαίνει τις 7.000 € ανά έκθεση,
iii. στην περίπτωση συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό, το
συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονής, μετακίνησης, μεταφοράς υλικών κ.λπ.)
δεν θα υπερβαίνει τις 14.000 € ανά έκθεση.
ΚΔ 7) Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου
προσωπικού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι δεν είναι
επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού των μετόχων ή/και εταίρων της
επιχείρησης (για τις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις), καθώς και συζύγων και συγγενών α’ και β’
βαθμού του φυσικού προσώπου ή των μετόχων/εταίρων του νομικού προσώπου που υποβάλλει το
επενδυτικό σχέδιο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις).
ΚΔ 8) Λειτουργικές Δαπάνες
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
(από την υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης) και αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια
επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,
διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε
θερμοκοιτίδες, κ.α.).
Επισημαίνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να αφορούν
αποκλειστικά στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και να είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού.
Προϋπολογισμός έργων
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 9.500.000,00€. Ο
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
μπορεί να ανέλθει από 10.000€ έως 330.000€ .
Διάρκεια των έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24)
μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 08/10/2020 και ώρα 13.00 π.μ.
με καταληκτική ημερομηνία στις 11/12/2020 και ώρα 15:00
Τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00:00. Καθ’ όλη την
προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Νέος κύκλος Αναπτυξιακού Νόμου 4399
Επίσημη έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με την 5η προκήρυξη καθεστώτος
“Γενική Επιχειρηματικότητα¨ και την 3η προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων».
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται από τις 1 Σεπτεμβρίου
2020 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 για τα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα”
και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».
1) 5η προκήρυξη καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα”
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 350 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. €
προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατ. € αφορούν στο είδος
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
2) 3η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων»
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2020 ανέρχεται σε 150.000.000
ευρώ, εκ των οποίων 140.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης, προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10.000.000 ευρώ
αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα, ξεκλειδώνει» Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι
υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, με την οποία καθορίζονται τα είδη
των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται, όπως εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής (πχ.
θερμοκήπια), κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, εναλλακτικοί τύποι εκτροφών (πχ.
παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής).
• Στον τομέα φυτικής παραγωγής, στον οποίο περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων
και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής (συμβατικής, βιολογικής και πιστοποιημένης)
• Στον τομέα ζωικής παραγωγής, στον οποίο περιλαμβάνονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όλων
των παραγωγικών κατευθύνσεων και των τύπων εκτροφής και αφορούν σε βοοτροφικές
μονάδες, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφικές μονάδες.
Προγράμματα ΟΑΕΔ
Από Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 ξεκίνησαν οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα
απασχόλησης με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη επιδότηση από 75% έως 90%
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και
βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού, τα προγράμματα έχουν επανασχεδιαστεί μέσω μιας
σειράς αλλαγών και ενισχυμένων κινήτρων που τα καθιστούν πιο ελκυστικά, αποσκοπώντας στην
προώθηση των ανέργων στην απασχόληση και στη μέγιστη απορροφητικότητα:
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ,
δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12
μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο
75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 €
στα 750 € μηνιαία.
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω διαθέτει 8.300 θέσεις με 75% επιδότηση
(έως 800 € μηνιαία) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50%
στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα
500 € στα 750 € μηνιαία.
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις σε
ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από
το 70% στο 90%του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου
από τα 700 € στα 800 € μηνιαία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες
ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών
Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Επίσης, αφαιρούνται οι
δεσμεύσεις απασχόλησης μετά το τέλος των προγραμμάτων, απλουστεύονται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης και
Από Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για δύο
προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με συνολικά 11.500 νέες θέσεις εργασίας και επιδότηση 75%
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Συγκεκριμένα:
Το νέο Πρόγραμμα Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών αφορά σε 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα750 € μηνιαία.
Το βελτιωμένο και ενισχυμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29ετών, οποιασδήποτε
εκπαιδευτικής βαθμίδας, αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους
μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυξάνεται η
επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του
ανώτατου ορίου από τα 500 € στα 750 € μηνιαία.
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων,
με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην
αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους
οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να
επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
• έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από
7/8/2018 έως 6/2/2019
• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για
τουλάχιστον ένα έτος
• έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις
7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ

Διάρκεια Επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα
επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Ποσό Επιχορήγησης
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις
και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να
ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here