Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση πωλητών λαϊκής αγοράς Άστρους στον νέο χώρο λειτουργίας της

0

Εχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α’), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 32,33
  • Την υπ’αρίθμ. 83/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση μετακίνησης λαϊκής αγοράς Άστρους
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 218/05-02-2018 (ΑΔΑ 75ΞΦ7Λ1-Κ9Ζ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας για συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του Άρθρου 28 του Ν.4497/2017

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς, κατόχους θεωρημένης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την τοποθέτησή τους σε κενές θέσεις στη Λαϊκή Αγορά Άστρους (στο νέο χώρο λειτουργίας της) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4497/2017.

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την κατανομή και προσωρινή τοποθέτησή τους στη Λαϊκή Αγορά Άστρους (στο νέο χώρο λειτουργίας της) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4497/2017.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ή στο Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών μαζί με την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα το χρονικό διάστημα εντός εκάστου έτους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή καθώς και τα στοιχεία που διαμορφώνουν την βαθμολογία τους, (επισυνάπτετε υπόδειγμα) συνυποβάλλουν:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της θεωρημένης άδειας του πωλητή λαϊκών αγορών.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Γ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία του Ν.4497/2017 και ειδικότερα με τη διαδικασία του άρθρου 33:

α) Για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Γ΄ του Ν.4497/2017:

Κριτήριο                                 Αριθμός Μορίων

1. Παλαιότητα άδειας     (5 μόρια ανά έτος παλαιότητας)

2. Η ηλικία                      (10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55)

3. Μη κατοχή θέσης       (15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη λαϊκή δίχως θέση)

4. Εντοπιότητα               (5 μόρια, αν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς της)

5. Έλλειψη παραβατικότητας (Ν. 4264/14, Ν.4177/13) – (α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση, β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση, γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μίας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια).

 

β) Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας.

ββ. Εντοπιότητα.

γγ. Ηλικία δικαιούχου.

δδ. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

γ)  Οι αιτούντες με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη βαθμολογία τους και συνυποβάλλουν απλή φωτοτυπία της άδειας. Δηλώνουν, επίσης, υπεύθυνα ότι μπορούν να βεβαιώσουν με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρουν στην αίτησή τους. Οι φορείς λειτουργίας, εφόσον περιέλθουν σε γνώση τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν πλασματικά τη βαθμολογία συγκεκριμένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν ενώπιον της Επιτροπής, με βάση το Πρακτικό της οποίας διαμορφώθηκε η βαθμολογία του, να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή του. Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων. Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που κλήθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Συνημμένα το έντυπο αίτησης για την προσωρινή τοποθέτηση

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here