Μέχρι 17/1: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθηγητή πληροφορικής, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου της Τ.Κ. Δολιανών, με την υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Την εκκίνηση νέας διαδικασίας για την πραγματοποίηση των μαθημάτων πληροφορικής στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του σχολικού έτους  2017-2018 καθώς και για το σχολικό έτος 2018-2019.

2) Καθορίζει τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο θα ανατεθεί η πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

3) Το αντικείμενο των μαθημάτων πληροφορικής αφορά στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, στις εφαρμογές γραφείου καθώς και στην εισαγωγή και υλοποίηση αρχικών εννοιών προγραμματισμού.

4) Τα μαθήματα πληροφορικής θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα  με ανώτερο ποσό τελικής ωριαίας αμοιβής  28,00 €.  Ο εξοπλισμός και το λογισμικό για την πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής θα παρέχεται από το κληροδότημα Παναγιώτη Τσιρόπουλου.

5) Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.

6) Ο φάκελος συμμετοχής – προσφοράς που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

  • Αντίγραφο του πτυχίου του διδάσκοντος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ποινικού μητρώου του.  Σε περίπτωση αλλαγής  διδάσκοντος οφείλει  ο προσφέρων να υποβάλει έγκαιρα στοιχεία του αντικαταστάτη του.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • Τελική Οικονομική Προσφορά για κάθε ώρα διδασκαλίας

7)  Η επιλογή θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

8) Ο φάκελος συμμετοχής – προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  με την ένδειξη  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  μέχρι την Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 15:00.

9)  Η απόφαση αυτή επέχει και τη θέση ανακοίνωσης – διακήρυξης  και  θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης – ανακοίνωσης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here