Μαθητική δημιουργία ενάντια στον πόλεμο Με τίτλο «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα» H πρωτοβουλία δράσης για μαθητές από την ΕΕΔΥΕ

0

«Μια εικόνα, τρία ερωτήματα» είναι το θέμα που επέλεξε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) για την πρωτοβουλία δράσης καλλιτεχνικής – πνευματικής δημιουργίας που διοργανώνει για τέταρτη χρονιά, απευθυνόμενη σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Η ιδέα της νέας πρωτο¬βουλίας βασίζεται σε μια χαρακτηριστική φωτογρα¬φία παιδιού από εμπόλε¬μη ζώνη της Μέσης Ανα¬τολής και συνοδεύεται από τα ερωτήματα: «Γιατί γίνο¬νται οι πόλεμοι; Γιατί ξε¬ριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους; Γιατί “να σκοτώνο¬νται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ;». Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών της ΕΕΔΥΕ που, όπως σημειώνει στην επιστολή της προς τους γονείς και τους εκπαιδευ¬τικούς, «επιδιώκει να έχει και τη δική της συμβο¬λή στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβλη¬ματισμού σχετικά με τις αιτίες που δυναστεύουν την ανθρωπότητα και τη ζωή μας, αλλά και τη δυ¬νατότητα εναντίωσης στους πολέμους και σε κά¬θε ελληνική συμμετοχή σε αυτούς». Η χρονική διάρκεια της συμμετοχής των μαθη¬τών στη δράση «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα» ε¬κτείνεται σε όλη τη σχολική περίοδο 2017 – 2018, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή, παράλληλα με την όλη δραστηριότητα των σχολείων. Οι μα¬θητές των σχολείων μπορούν να συμμετάσχουν με κάθε μορφή έκφρασης – καλλιτεχνικής δημιουργίας (βίντεο, μουσική, ποιήματα, πεζά κείμενα, ζωγραφιές, γκράφιτι κ.λ.π.) είτε ατομικά, είτε ομαδικά.

Από το Σεπτέμβρη, ο¬πότε και ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία, συνάντη¬σε μεγάλη ανταπόκριση και η ΕΕΔΥΕ έγινε απο¬δέκτης ιδιαίτερα θετικών σχολίων από πλευράς εκ-παιδευτικών, που από δι¬άφορες περιοχές της χώ¬ρας εκδήλωσαν ενδιαφέ¬ρον για συμμετοχή.
Όπως και τα προηγούμενα χρό¬νια, η πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ δεν είναι διαγω¬νισμός, αλλά μία ευκαιρία για τα παιδιά να εκφρα¬στούν, με τις δημιουρ¬γίες τους να ξεπερνούν τα όρια του σχολείου, να τις μοιράζονται μέσα α¬πό εκθέσεις και εκδη¬λώσεις με την ευρύτερη κοινότητα.
Τα προηγού¬μενα χρόνια, μέσα από τη γόνιμη συνεργασία των σχολικών κοινοτήτων και των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης της ΕΕ¬ΔΥΕ, αναπτύχθηκαν οι αντίστοιχες δράσεις «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη» το 2015, «Κανείς δεν ε¬πιλέγει να γίνει πρόσφυγας» το 2016 και «Να σκέ-φτεσαι τους άλλους» το 2017.
Όπως επισημαίνει η ΕΕΔΥΕ, «η πείρα των προηγούμενων χρόνων, τα έργα μεγάλου αριθμού μαθητών πανελλαδικά, α-νέδειξαν έναν πλούτο σκέψεων και συναισθημά-των των μαθητών, μέσα από έργα που παρουσιά¬στηκαν σε εκθέσεις και ποικιλόμορφες εκδηλώ¬σεις πανελλαδικά». Και φέτος, τα έργα των μα¬θητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Ε¬πιτροπών Ειρήνης, σε συνεννόηση με τα σχολεία.
Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας καλούμε τις σχολικές κοινότητες της Αρκαδίας, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, να αγκαλιάσουν τη φετινή πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ, συμμετέχοντας με κάθε μορφή έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας
Ιανουάριος 2018

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here