Οδηγίες ΥΠΕΣ για τη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ (Εγκύκλιος)

0

Εγκύκλιο αναφορικά με την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για τη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 17η Μαΐου (Φ.Ε.Κ. Α’ 73), προβλέπουν δυνατότητα εξόφλησης οφειλών σε έως εκατό (100) δόσεις και ορίζουν πως η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθείτο αργότερο μέσα σε 4 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Το Υπουργείο λοιπόν αναφέρει πως με τις εξαιρετικού χαρακτήρα ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως 117 του ν.4611/2019 παρέχεται εκ νέου μια χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας, ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν, και την αντίστοιχη, κλιμακωτά αυξανόμενη, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της κύριας οφειλής.

Δεδομένου ότι αντίστοιχες θεσμικές προβλέψεις περί ρύθμισης οφειλών, με σχεδόν ταυτόσημο νομοθετικό περιεχόμενο, έχουν ενεργοποιηθεί ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν (ν.4483/2017) και ως εκ τούτου υφίσταται εκ των πραγμάτων σωρευμένη διοικητική εμπειρία εφαρμογής τους, το ΥΠΕΣ επισημαίνει τηρητή πρόβλεψη (άρθρο 112 παρ.3 του ν. 4611/2019) σύμφωνα με την οποία η εφάπαξ καταβολή ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης πραγματοποιείται εντός χρονικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση, δηλαδή κατόπιν της λήψης Απόφασης χορήγησης της τελευταίας από τα αρμόδια κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Δήμου, προκειμένου ο οφειλέτης να γνωρίζει, προτού καταβάλλει την πρώτη δόση ή εξοφλήσει τη ρυθμιζόμενη οφειλή, εάν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

 

Όσον αφορά τους περιορισμούς που έχουν ενεργοποιηθεί λόγω των Δημοτικών Εκλογών, σημειώνεταιότι, σε περίπτωση που η ρύθμιση χορηγείται από Δημοτικά Συμβούλια, προβλέπεται ρητά ότι οι Αποφάσεις τους δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ.6 του αρ.93 του Κώδικα Δήμων και της παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010.

Τέλος, δεδομένου ότι η ελλιπής, σε αρκετές περιπτώσεις, ενημέρωση των οφειλετών αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην αξιοποίηση, εκ μέρους τους, της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών που παρασχέθηκε με τοαρ.52 του ν.4483/2017, το ΥΠΕΣ υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο των ρυθμίσεων και οι δυνατότητες τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων που αυτές παρέχουν,να τύχουν της δέουσας δημοσιότητας, με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των αποτελεσμάτων στα οποία άλλωστε στοχεύουν οι εν λόγω διατάξεις.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη εδώ.

w.airetos.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here