Οικονομικό βοήθημα γάμου (ετών 2017 – 2018) από το Κληροδότημα Παναγιώτη Γιαννούκου

0

Καλούνται οι καταγόμενες από την Κ. Άστρους, την Κ. Κουτρούφων, την Κ. Αγίου Ανδρέα και την Κ. Αγίου Πέτρου που τέλεσαν το γάμο τους κατά τα έτη 2017-2018, να μας προσκομίσουν έως 02/04/2020 αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχουν οικονομικού βοηθήματος λόγω γάμου από το Κληροδότημα Παναγιώτη Α. Γιαννούκου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου Τ.Κ. Κουτρούφων, καθορίστηκε το ύψος του ετήσιου ατομικού εισοδήματος κάθε ενδιαφερομένης για το έτος τέλεσης του γάμου, με βάση το οποίο θα χορηγηθεί το βοήθημα και θα αποτελέσει οικονομικό όριο για την απόρριψη των αιτήσεων, στο ποσό των 12.000,00 € και σε περίπτωση που η ενδιαφερομένη δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (είναι προστατευόμενο μέλος) θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του βοηθήματος το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το οποίο καθορίστηκε στο ποσό των 20.000,00 €.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο του Δήμου.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

4. Φωτοαντίγραφα των Ενιαίων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, της ιδίας και των γονέων της, που αφορούν τα εισοδήματα του έτους τέλεσης του γάμου. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ., περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το αντίστοιχο έτος.

5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης παρόμοιου βοηθήματος από άλλο Κληροδότημα.

6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας όπου να φαίνεται η κατοικία της ενδιαφερόμενης την τελευταία πενταετία πριν την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Τα πιστοποιητικά γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα.

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Γεώργιος Καμπύλης

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here