Ορισμός υπαλλήλων για την Γραμματειακή εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

0

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ: 287/2019
Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων για την Γραμματειακή εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 4 του Ν.
4555/2018.
2. Την υπ’ αριθμό 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας, με την οποία εισηγείται τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών Υπαλλήλων,
για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας:
α/α Ονομασία Κοινότητας Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου
1. Κοινότητα Άστρους Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη
2. Κοινότητα Αγίας Σοφίας Πολυμενάκος Ιωάννης του Γεωργίου
3. Κοινότητα Αγίου Ανδρέα Κατερινιού Αφροδίτη του Μιχάηλ
4. Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Πολυμενάκος Ιωάννης του Γεωργίου
5. Κοινότητα Αγίου Πέτρου Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
6. Κοινότητα Βερβένων Ηλιόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου
7. Κοινότητα Δολιανών Πουλημένου Ανθούλα του Ιωάννη
8. Κοινότητα Ελάτου Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
9. Κοινότητα Καράτουλα Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
10. Κοινότητα Καστάνιτσας Κουσκουνάς Ανδρέας του Κυριάκου
11. Κοινότητα Καστρίου Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
12. Κοινότητα Κορακοβουνίου Λάμπρου Δημήτριος του Ιωάννη
13. Κοινότητα Κουτρούφων Μαντά Αγγελική του Κωνσταντίνου
14. Κοινότητα Μελιγούς Δεληγιάννη Νεκταρία του Σάββα
15. Κοινότητα Μεσορράχης Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
16. Κοινότητα Νέας Χώρας Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου
17. Κοινότητα Ξηροπηγάδου Πέτρου Ευρυβιάδης του Λυκούργου
18. Κοινότητα Παραλίου Άστρους Αναγνωστάκος Χρήστος του Χαρ.
19. Κοινότητα Περδικόβρυσης Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου
20. Κοινότητα Πλατάνας Πουλημένου Ανθούλα του Ιωάννη
21. Κοινότητα Πλατάνου Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη
22. Κοινότητα Πραστού Σούρσος Παναγιώτης του Κων/νου
23. Κοινότητα Σίταινας Κοδέλλα Σοφία του Παναγιώτη
24. Κοινότητα Στόλου Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου
25. Κοινότητα Χαράδρου Παπούλιας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
26. Κοινότητα Ωριάς Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
και ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους, υπεύθυνους για την γραμματειακή
εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ως ακολούθως:
α/α Ονομασία Κοινότητας Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου
1. Κοινότητα Άστρους Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη
2. Κοινότητα Αγίας Σοφίας Πολυμενάκος Ιωάννης του Γεωργίου
3. Κοινότητα Αγίου Ανδρέα Κατερινιού Αφροδίτη του Μιχαήλ
4. Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Πολυμενάκος Ιωάννης του Γεωργίου
5. Κοινότητα Αγίου Πέτρου Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
6. Κοινότητα Βερβένων Ηλιόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου
7. Κοινότητα Δολιανών Πουλημένου Ανθούλα του Ιωάννη
8. Κοινότητα Ελάτου Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
9. Κοινότητα Καράτουλα Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
10. Κοινότητα Καστάνιτσας Κουσκουνάς Ανδρέας του Κυριάκου
11. Κοινότητα Καστρίου Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
12. Κοινότητα Κορακοβουνίου Λάμπρου Δημήτριος του Ιωάννη
13. Κοινότητα Κουτρούφων Μαντά Αγγελική του Κωνσταντίνου
14. Κοινότητα Μελιγούς Δεληγιάννη Νεκταρία του Σάββα
15. Κοινότητα Μεσορράχης Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
16. Κοινότητα Νέας Χώρας Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου
17. Κοινότητα Ξηροπηγάδου Πέτρου Ευρυβιάδης του Λυκούργου
18. Κοινότητα Παραλίου Άστρους Αναγνωστάκος Χρήστος του Χαρ.
19. Κοινότητα Περδικόβρυσης Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου
20. Κοινότητα Πλατάνας Πουλημένου Ανθούλα του Ιωάννη
21. Κοινότητα Πλατάνου Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη
22. Κοινότητα Πραστού Σούρσος Παναγιώτης του Κων/νου
23. Κοινότητα Σίταινας Κοδέλλα Σοφία του Παναγιώτη
24. Κοινότητα Στόλου Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου
25. Κοινότητα Χαράδρου Παπούλιας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
26. Κοινότητα Ωριάς Δαφνιά Αθανασία του Ιωάννη
Από την εφαρμογή της παρούσας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την αποζημίωση των
προαναφερόμενων υπαλλήλων, δεδομένου ότι αυτοί θα εργάζονται για το σκοπό
αυτό, πέραν του ωραρίου εργασίας τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Τέρμα Ερυθρού
Σταυρού – 22100 Τρίπολη
2. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Οριζόμενους
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3. Αντιδημάρχους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
4. Κ.Ε.Π. για ενημέρωση
Ο
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γεώργιος Δ. Καμπύλης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here