Ο Σύλλογος «Άγιος Πέτρος» Αγιοπετριτών ,προκηρύσσει διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του Ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ»

0

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ” ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)
Κάνιγγος 12 και Βερανζέρου
Τ.Κ. 106 77, ΑΘΗΝΑ
agiospetrossociety@gmail.com

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΠΑΡΝΩΝ», ευρισκόμενο στο κοινοτικό διαμέρισμα ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αγιοπετριτών Αττικής, με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ» ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του, δυνάμει του με αριθμό 24/15.2.2019 πρακτικό του Δ.Σ., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κάνιγγος αριθ. 12, όπως εκπροσωπείται
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΠΑΡΝΩΝ», ευρισκόμενο στο κοινοτικό διαμέρισμα ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, 1.100 m 2 (συνολικής επιφανείας), αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) δωμάτια, έκαστο των οποίων διαθέτει το κυρίως υπνοδωμάτιο και σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο λουτρό, δύο (2) μεγάλα δωμάτια, αποτελούμενα από σαλόνι, κυρίως υπνοδωμάτιο και λουτρό, αίθουσα καφετέριας και εστιατορίου επιφανείας εκατό πενήντα (150 m 2 ) τετραγωνικών μέτρων, χώρο κουζίνας και χώρο υποδοχής (reception) στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια 70μ2 εβδομήντα) τετραγωνικών μέτρων που λειτουργεί ως σαλόνι και καφετέρια. Περαιτέρω κάθε δωμάτιο διαθέτει εντοιχισμένη ιματιοθήκη (ντουλάπα), δύο μονά κρεβάτια, δύο κομοδίνα, έπιπλο τουαλέτας με καθρέπτη και σκαμπό, θήκη για βαλίτσες και ένα τραπέζι με δύο καρέκλες εξωτερικού χώρου για τον εξώστη (βεράντα). Κάθε δωμάτιο διαθέτει επίσης αυτόνομη θέρμανση, ζεστό νερό με κεντρική παροχή (boiler), έγχρωμη τηλεόραση, ψυγείο (minibar), ως και πλήρη ιματισμό, ήτοι μετά πλήρους ξενοδοχειακού εξοπλισμού και λοιπών εγκαταστάσεων υπό τους εξής όρους :
Άρθρο 1ο
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, που βρίσκονται στην οδό Κάνιγγος αριθ. 12 (7ος όροφος) την 13η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:30 μέχρι 19:00 ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενη από τους : 1. Γεώργιος Μερίκας, Πρόεδρος ΔΣ 2.Καλαβρυτινός Δικαίος , Γραμματέας ΔΣ 3. Μιχαήλ-Ερρίκος Χαλδούπης, Ταμίας ΔΣ. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και μετά τη λήξη της παραπάνω ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη είτε αναβληθεί ή ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο είτε ακυρωθεί λόγω ασύμφορου αποτελέσματος, θα επαναληφθεί σε μία (1) εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο με τους ίδιους όρους και ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία, εφόσον ακυρωθεί λόγω ασύμφορου αποτελέσματος.
΄Αρθρο 2ο
Η συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό, κατ΄ αμάχητο τεκμήριο, αποδεικνύει ότι αυτός όντως εξέτασε το μίσθιο και βρήκε τούτο της τελείας αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.
΄Αρθρο 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης του ανωτέρω μισθίου ακινήτου ορίζεται σε έξι (6) χρόνια με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και λήξη την ίδια ημερομηνία μετά παρέλευση εξαετίας, με δικαίωμα παράτασης τριών επιπλέον ετών, κατόπιν εξωδίκου δηλώσεως του πλειοδότη δύο μήνες προ της λήξης της εξαετίας.
΄Αρθρο 4ο
Ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος πρώτης προσφοράς για την εκμίσθωση του ανωτέρω μισθίου ακινήτου ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€). Η κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι άνω των δέκα (10 €) από την προηγούμενη.
΄Αρθρο 5ο
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης αυτής.
΄Αρθρο 6ο
1. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν πριν από την έναρξη διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα έγγραφα:
α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, νόμιμα θεωρημένη, του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου.
β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας νόμιμα θεωρημένη του εμφανιζόμενου φυσικού προσώπου καθώς και νόμιμα θεωρημένα τα παραστατικά νομιμοποίησής του (όπως λ.χ. εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα, πληρεξούσιο, πρακτικό Δ.Σ., καταστατικό, μεταβολές αυτού κ.λπ.) εφόσον διαγωνίζεται ως εκπρόσωπος ή πληρεξούσιος κάθε μορφής εταιρείας.
γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του διαγωνιζομένου για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο,
δ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του διαγωνιζομένου για χρέη προς το ΕΦΚΑ
ε) φορολογικές δηλώσεις των δύο (2) τελευταίων ετών νόμιμα θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και ειδικότερα τα έντυπα Ε1, Ε9 και Ε3 εφόσον είναι εταιρεία.
στ) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, ότι έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία αποδέχεται και ότι η εκ των υστέρων από αυτόν επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή.
η) εγγύηση από το διαγωνιζόμενο για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς 2.400 ευρώ με τραπεζική επιταγή στο όνομά του, που σε περίπτωση πλειοδοσίας θα οπισθογραφηθεί νόμιμα. Η εγγύηση αυτή θα παρακρατηθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου μίσθωσης και θα αντικατασταθεί ως εγγύηση, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων από τη διακήρυξη προθεσμιών καταβολή του μισθώματος και την εν γένει εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών της σύμβασης μίσθωσης και της παρούσας διακήρυξης.
Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είτε διότι κρίνει αυτό ασύμφορο για το Σύλλογο είτε διότι κρίνει μη αξιόχρεο τον τελευταίο πλειοδότη του είτε για οποιονδήποτε άλλο κατά την κρίση της σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος πλειοδότης, ή οποιοσδήποτε άλλος διαγωνιζόμενος δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση κατά του Συλλόγου.
΄Αρθρο 7ο
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί και μετά τη λήξη της υπογράφονται από την τριμελή επιτροπή, και τον τελευταίο πλειοδότη.
΄Αρθρο 8ο
Εκείνος, που θα αναδειχθεί πλειοδότης οφείλει να προσέλθει στην έδρα του Συλλόγου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν κλήσης για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Εάν αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή, τότε η παρακρατηθείσα εγγύηση θα κρατηθεί από το Σύλλογο και θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός.
΄Αρθρο 9ο
α. Τα μισθώματα μετά χαρτοσήμου για το πρώτο έτος της μίσθωσης (12 μήνες) θα προκαταβληθούν κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Από το δεύτερο χρόνο της μίσθωσης το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα. Εξ’ άλλου το μηνιαίο μίσθωμα, που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία θα προσαυξάνεται ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος κατά ποσοστό ίσο με το σύνολο της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) πλέον 2%, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
β. Ο μισθωτής βαρύνεται επιπλέον με το τέλος χαρτοσήμου προς 3,6% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος. Ο μισθωτής βαρύνεται, επίσης, με τις δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, με τα αντίτιμα καταναλώσεως των ειδών αυτών καθώς και τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την παροχή τους, με τα δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ και την υπέρ της ΕΡΤ εισφορά καθώς και με τις δαπάνες για τη συντήρηση του ενοικιαζομένου.
γ. Το μηνιαίο μίσθωμα μαζί με το τέλος χαρτοσήμου θα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης από τον εκμισθωτή, για οποιαδήποτε από το μισθωτή παράβαση των όρων και συμφωνιών της σύμβασης μίσθωσης και της παρούσας διακήρυξης, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης μη δεδουλευμένα μισθώματα.
΄Αρθρο 10ο
α. Ο ενοικιαστής οφείλει να φροντίζει να διατηρείται το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά ώστε να διατηρείται η κατοχή στο μίσθιο και οι υπέρ αυτού δουλείες και να αποκρούει κάθε τυχόν καταπάτησή του, έχοντας για το σκοπό αυτό τις αγωγές του εκμισθωτή, διαφορετικά ευθύνεται και είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον εκμισθωτή.
β. Ο εκμισθωτής δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει οποιαδήποτε επισκευή στο μίσθιο, έστω και αναγκαία.
΄Αρθρο 11ο
α. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο ακίνητο, της οποίας και τεκμαίρεται και πράγματι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής ούτε για την ύπαρξη επ’ αυτού οποιασδήποτε δουλείας. Ο εκμισθωτής δεν φέρει, επίσης, καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του μισθίου ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είτε αυτά υπάρχουν είτε αναφανούν στο μέλλον.
β. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται, επίσης, για τυχόν υλικές ζημιές που μπορεί να υποστεί το μίσθιο ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους. Συνεπώς, ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται για τους λόγους αυτούς σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μισθώσεως, ενώ οι δαπάνες για την άρση ελαττωμάτων, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και καθιστούν το μίσθιο ακατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση, θα καταβάλλονται από το μισθωτή.
΄Αρθρο 12ο
α. Ο χώρος θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έτους ως ξενοδοχείο απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
β. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε επισκευή, προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Στην αντίθετη περίπτωση, οτιδήποτε συμβεί στο μίσθιο, κατά παράβαση του όρου αυτού και ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή ούτε κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις των άρθρων 904 επ. του Αστικού Κώδικα. Πάντως ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή. Απαγορεύεται, επίσης, ο μισθωτής να χρησιμοποιήσει το μίσθιο για οτιδήποτε αντίκειται στο νόμο, τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
Αρθρο 13ο
Απαγορεύεται ρητά στο μισθωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως η ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση από το μισθωτή της χρήσης του μισθίου σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η μεταβίβαση ολικά ή μερικά της μισθωτικής σχέσης. Απαγορεύεται επίσης ρητά στο μισθωτή κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και σε σχέση με αυτήν η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρίας ή κοινοπραξίας καθώς και η πρόσληψη συνεταίρου.
΄Αρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση και επισκευή ζημιών ή βλαβών του μισθίου με δαπάνες του. Ο μισθωτής ευθύνεται σε αποζημίωση και για τις φθορές ή βλάβες που προξενήθηκαν στο μίσθιο απ’ αυτόν, το προσωπικό του, πελάτη του ή οποιονδήποτε τρίτο που ενήργησε ή εισήλθε στο μίσθιο με ή χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή ή του προσωπικού του. Ο εκμισθωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν επισκευές ζημιών ή βλαβών του μισθίου έστω και για τις συνήθεις και αναγκαίες ή εκείνες που προέρχονται από ανώτερη βία, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο μισθωτής. Ο εκμισθωτής ουδεμία ποινική και αστική ευθύνη έχει για τυχόν ατυχήματα (π.χ. τραυματισμός, θάνατος κ.λπ.) που μπορεί να προκληθούν στο εκμισθωμένο ακίνητο και αφορούν το μισθωτή, το προσωπικό του, τους πελάτες του ή οποιονδήποτε τρίτο. Ο μισθωτής υποχρεούται, επίσης, να προβεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε ασφάλιση του μισθίου κατά παντός κινδύνου και ιδιαίτερα κατά φυσικών φαινομένων, πυρκαγιάς και απρόκλητης βλάβης, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα και να το διατηρεί ασφαλισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Τυχόν μη συμμόρφωσή του προς τον όρο αυτό συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσας διακήρυξης και του μισθωτηρίου συμβολαίου και παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να θεωρήσει, ότι η μίσθωση έχει αυτοδικαίως λυθεί και να ζητήσει χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία (π.χ. διαμαρτυρία ή καταγγελία) την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και την απόδοση της χρήσης του καθώς και την κατάπτωση υπέρ αυτού ως ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης, πλήρως και τελείως εκκαθαρισμένων, όλων ανεξαιρέτως των εγγυήσεων, που κατέβαλε ο μισθωτής και αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και την καταβολή σ’ αυτόν όλων των μέχρι τη λήξη της μίσθωσης μη δεδουλευμένων μισθωμάτων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του υπάρχει ουσιώδης παράβαση όρου της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης και δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου, να ζητήσει την κατάπτωση υπέρ αυτού ως ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης όλων ανεξαιρέτως των προαναφερόμενων εγγυήσεων, που δόθηκαν από το μισθωτή καθώς και την καταβολή στον εκμισθωτή όλων των μέχρι τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης μη δουλεμένων μισθωμάτων, τα οποία για το λόγο αυτό καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
΄Αρθρο 15ο
1.Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου έτσι ώστε να μην θίγεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής, η ησυχία και η υγεία των περιοίκων.
2. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος:
α. Να χρησιμοποιεί με επιμέλεια το μίσθιο και να το διατηρεί καθαρό, β. Να αντικαθιστά αμέσως τα καταστρεφόμενα εξαρτήματα και να αποκαθιστά τις βλάβες που εμφανίζονται, γ. Να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των επισκεπτών, δ. Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους και να φροντίζει για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τη δραστηριότητα του μισθίου.
Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να διενεργεί διακριτικό έλεγχο και να παρακολουθεί την τήρηση των όρων της παρούσας.
΄Αρθρο 16ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης σε υπογραφή με τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ και την Εταιρεία Φυσικού Αερίου των συμβολαίων παροχής ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου αντίστοιχα, ώστε οι αντίστοιχοι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του υπάρχει ουσιώδης παράβαση όρου της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης και δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου, να ζητήσει την κατάπτωση υπέρ αυτού ως ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης όλων ανεξαιρέτως των προαναφερόμενων από το μισθωτή δοθεισών εγγυήσεων, καθώς και την καταβολή σ’ αυτόν όλων των μέχρι τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης μη δουλεμένων μισθωμάτων.
΄Αρθρο 17ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να ασκεί νόμιμα στο μίσθιο την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εφαρμόζοντας τις υγειονομικές, πολεοδομικές, αστυνομικές και αγορανομικές διατάξεις, τις οποίες δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει. Επίσης υποχρεούται να εφαρμόσει τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλισή του, την ασφάλιση του προσωπικού του κ.λπ. Ο εκμισθωτής δεν αναλαμβάνει και δεν έχει καμία υποχρέωση για δαπάνες ημερομισθίων των εργαζομένων που θα προσλάβει ο μισθωτής, για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του μισθωτή σε ασφαλιστικό φορέα ή παροχών σε είδος προς τους εργαζομένους του. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή. Ο εκμισθωτής δεν φέρει, επίσης καμιά απολύτως ευθύνη για υγειονομικές, αγορανομικές, φορολογικές κλπ παραβάσεις. Πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για καθυστερήσεις, παραλείψεις ή παραβάσεις βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή.
΄Αρθρο 18ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει στον εκμισθωτή ή τον αντιπρόσωπό του να επισκέπτεται το μίσθιο μία φορά κάθε μήνα για να διαπιστώνει την καλή και σύμφωνη με τους όρους της μίσθωσης χρήση του. Ο εκμισθωτής μπορεί να συνοδεύεται από μηχανικό ή πραγματογνώμονα της επιλογής του, για να εξακριβώσει τις τυχόν φθορές ή μεταβολές του μισθίου. Η επίσκεψη του εκμισθωτή ή του αντιπροσώπου του στο μίσθιο για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιείται τη δεκάτη ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα και από ώρα 11.00 έως 12.00 ή 19.00 έως 20.00.
΄Αρθρο 19ο
Κατά τη λήξη της μισθώσεως ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του μισθίου χωρίς άλλη όχληση, στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε, αποκαθιστώντας οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή μεταβολή προξένησε στο μίσθιο, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να αποδώσει εμπροθέσμως τη χρήση του μισθίου, υποχρεούται, εκτός από την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος ως αποζημίωσης χρήσης, να καταβάλλει στον εκμισθωτή αθροιστικά ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το 1/30 του καταβαλλόμενου μισθώματος την ημέρα, για κάθε ημέρα που θα καθυστερεί την απόδοση της χρήσης του μισθίου από την ημέρα λήξης της σύμβασης μίσθωσης, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και αν προήλθε η καθυστέρηση, έστω και από ανώτερη βία και να παραιτηθεί από την αξίωσή του να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο για τη μη πληρωμή ή τη μείωση του άνω ποσού της ποινικής ρήτρας. Ο μισθωτής ευθύνεται επίσης και σε πλήρη αποζημίωση για κάθε ζημία θετική ή αποθετική του εκμισθωτή που θα προέλθει από την καθυστέρηση της απόδοσης της χρήσεως του μισθίου.
΄Αρθρο 20ο
Σιωπηρή αναμίσθωση δεν χωρεί ούτε ισχύει παράταση από τις διατάξεις περί ενοικιοστασίου (πέρα της τριετούς παράτασης, κατόπιν επιθυμίας του μισθωτή). Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από την προστασία των νόμων περί ενοικιοστασίου ή από άλλες προστατευτικών των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της συνάψεως της μισθώσεως ή θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκειά της.
΄Αρθρο 21ο
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, του τέλους χαρτοσήμου, των δημόσιων και δημοτικών φόρων και τελών, της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, ή και κάθε άλλης σχετικής με τη μίσθωση δαπάνης που βαρύνουν το μίσθιο, καθώς και η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της διακηρύξεως αυτής, της συμβάσεως μισθώσεως ,συνεπάγεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση εκ μέρους του εκμισθωτή (π.χ. καταγγελία, προηγούμενη διαμαρτυρία) την λύση της μισθώσεως και παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση που αναφέρεται παραπάνω (π.χ. διαμαρτυρία ή καταγγελία), να αποβάλει το μισθωτή από το μίσθιο κατά τη σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία του από την αθέτηση της συμβάσεως. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση, που τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν πλήρως εκκαθαρισμένη, δίκαιη και εύλογη υπέρ του εκμισθωτή όλα ανεξαιρέτως τα ποσά των εγγυήσεων (δηλαδή, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και μέσα στην οριζόμενη από τη διακήρυξη προθεσμία καταβολή του μισθώματος και την εν γένει εκπλήρωση όλων των όρων και συμφωνιών της συμβάσεως μισθώσεως και γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα και τα μη δουλεμένα μισθώματα. Τα παραπάνω ποσά των εγγυήσεων καταπίπτουν επίσης ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή, κατά τα παραπάνω, και στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής δεν αποχωρήσει εμπροθέσμως από το μίσθιο κατά τη λήξη της μίσθωσης.
΄Αρθρο 22ο
Στη σύμβαση μισθώσεως, η οποία θα συναφθεί μεταξύ του εκμισθωτή και του τελευταίου πλειοδότη θα αναφέρεται ότι οι όροι, που αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους και θα απορρέουν από τη σύμβαση, οι όροι της διακηρύξεως αυτής , αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της ακόμα και αν δεν περιληφθούν σ’ αυτήν.
΄Αρθρο 23ο
Κάθε δικόγραφο, εξώδικο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής έγγραφο, που αφορά στην παρούσα διακήρυξη και στη σύμβαση μισθώσεως εφόσον απευθύνεται από τον εκμισθωτή προς το μισθωτή, θα κοινοποιείται στο μίσθιο, ακόμη κι αν ο μισθωτής το έχει εγκαταλείψει ή έχει αποβληθεί από αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here