Περίληψη διακήρυξης για την υπηρεσία διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε διεθνή ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό η υπηρεσία διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (επί του ΚΑ 20-6279.034), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας, για την διαχείριση 4.700,00 τόνων είναι 367.164,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το κόστος της θα καλυφθεί από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με : -ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την Δευτέρα 22/03/2021, & ώρα 09.00.

-καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την Δευτέρα 29/03/2021 & ώρα 09.00.

-ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, την Δευτέρα 05/04/2021 & ώρα 09.00

-κωδικός CPV είναι : 90513000-6, η γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL651 και η ΑΑΥ

(για το έτος 2021), είναι η Δ.2/2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα συνταχθούν σε ελληνική γλώσσα και το χρονικό διάστημα ισχύος τους είναι έξι μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της (εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της). Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού δίδονται στο τηλ. 27553-60111.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here