Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.

0

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΚ, διακηρύττει ότι  εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό η υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύων και λοιπών εργασιών με χρήση σκαπτικών μηχανημάτων της ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020, με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (συνολικά) προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 και των Ν. 4412/2016, Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010.

Ο συνολικός, ενδεικτικός, προϋπολογισμός της δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 42.160,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός, θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ στο Άστρος, την Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π. μ. έως 11:00 π. μ..

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η Β28/16-04-2020 Α.Α.Υ..

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να σταλούν στη ΔΕΥΑΒΚ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού και ώρα 14:30 μ. μ., ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να ασκούν επάγγελμα συναφές με την ανωτέρω δραστηριότητα και να υποβάλλουν με την προσφορά τους, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΚ

Αναγνωστάκου Χριστίνα

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here