Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστοίριξης Δ.Κ. Άστρους”

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης Δ.Κ. Άστρους» προϋπολογισμού (102.200,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24 %).

• Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ) στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

• Ενώσεις οικονομικών φορέων (κοινοπραξίες) εγγεγραμμένες στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. 

Η Οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους χιλίων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ ΚΑΙ 39/100 (1.648,39) € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakinouria.gov.gr).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βορ. Κυνουρίας.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Παναγιώτης Κ. Μαντάς

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here