Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο του Σχολείου Βερβένων

0

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Βερβένων

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Την  ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β΄),

2. Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013 (ΦΕΚ 2135/Β),

3. Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β),

4. Την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και

5. Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου της Σχολικής Μονάδας: 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βερβένων, 22001 Άστρος.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου στις 20.02.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από 20/01/2020 έως 19/02/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας και στο τηλ:27553 60131, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου.

Η μίσθωση ισχύει για εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α=η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπάρλα Αρετή – Μαρία

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here