Προκήρυξη για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Άστρους

0

Περίληψη Προκήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Άστρους

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1) Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016,

2) Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013 (ΦΕΚ 2135/Β),

3) Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.47829/21-6-2017 (ΦΕΚ 2161/Β),

4) Την υπ’ άριθμ. 11/2018 Απόφαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Άστρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο 1ο ΕΠΑΛ Άστρους στις 13.07.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από 13/06/2018 έως και 13/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ.. Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και στο τηλ:2755 360170, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου.

Η μίσθωση ισχύει για εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους/ες ορίζεται στα τρία (3) ευρώ ανά μαθητή/τρια ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α=η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here