5-12/9: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

0

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23-3-1999).
2. Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ.
4. Την με αρ. 32633/29-9.2000/Υ.Α.
5. Την με αριθ. Πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
6. Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
7. Την αριθμό 18/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Προκηρύσσει
την πλήρωση των παρακάτω επτά (07) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων:

 • Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Άστρους
 • Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων
 • Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Δολιανών
 • Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα
 • Μία (1) θέση για το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 05-09-2019 έως και την 12-09-2019 (ώρα: 12:00) στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, Ταχ. Διεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας-Τηλέφωνο 2755360131, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ανθούλα Πουλημένου.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
 • Βεβαίωση ανεργίας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here