Προκήρυξη πρόσληψης καθαρίστριας για το Νηπιαγωγείο Βερβένων

0

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της πρόκειται να προσλάβει έναν (01) καθαριστή/καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του Νηπιαγωγείου Βερβένων.

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου και με διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/06/2020.

Έργο του προσλαμβανόμενου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου του Νηπιαγωγείου Βερβένων.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 06-12-2019 έως και την 12-12-2019, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, Ταχ. Διεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας-Τηλέφωνο 2755360131, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουλημένου Ανθούλα.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
5. Βεβαίωση ανεργίας
6. Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψηφίους είναι πολύτεκνοι)
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα
9. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα που να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή Βεβαίωση του οικείου φορέα που να προκύπτει η ασφάλιση για όσους έχουν υπηρεσία στο δημόσιο.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Συνημμένα η σχετική προκήρυξη

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here