Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση λογιστικής εξυπηρέτησης στη ΔΗΚΕΔΗΒΚ

0

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., προτίθεται να αναθέσει σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, για ένα έτος.

Βασικές προϋποθέσεις για την παραπάνω ανάθεση είναι ο υποψήφιος:

  • Να είναι απόφοιτος οικονομικών επιστημών Π.Ε.Να είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού σχετικό με την επιστήμη της χρηματοοικονομικής.
  • Να είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.
  • Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα (οικονομικά – προσωπικού, κ.λ.π.), που άπτονται σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμου, με θέματα σχετικά με το αντικείμενο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., τουλάχιστον 36 μήνες.
  • Να διατηρεί την επιχείρησή του ή παράρτημά της, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο Άστρος.
  • Να παρέχει προσωπική καθημερινή παρουσία στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., τουλάχιστον 5 ώρες.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και την εμπειρία του (λογιστής Α τάξης, εμπειρία σε Δημοτικές Κοινωφελής Επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π.).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν σχετική Υ.Δ., στην οποία να βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, και να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές που θα τις υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, για τη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001, Άστρος, υπόψη κας. Κούβαλη Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2755023821).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις Υ.Δ. τους και τις προσφορές τους, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία, από τις 31/12/2018 ημέρα Δευτέρα μέχρι και τις 4/1/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Συνημμένα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here