Πρόσκληση προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από δημόσιες δομές υγείας & Άλλα νέα της Περιφέρειας

0
Πρόσκληση προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από δημόσιες δομές υγείας

Posted: 20 Jul 2020 10:55 AM PDT

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εκδόθηκε  νέα Πρόσκληση με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας  «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι της Παρούσας Πρόσκλησης είναι το υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του .

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων:

1. Για την ενίσχυση της ετοιμότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2. Για την ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας, στο προσωπικό:

• σε όλες τις φάσεις της υγειονομικής κρίσης: συνεχής επαγρύπνηση – ετοιμότητα- διαχείριση της εν εξελίξει κρίσης – έλεγχος αναζωπύρωσης – διαχείριση συνεπειών

• πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών σε άτομα με χρόνιες νόσους

• πρόληψης και αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων σωματικής και ψυχικής υγείας που ελλοχεύουν ως παράπλευρες συνέπειες τόσο κατά την διάρκεια όσο και στην ύφεση μιας υγειονομικής κρίσης

Ειδικότερα

Το υπουργείο Υγείας στην παρούσα υγειονομική κρίση της νόσου COVID -19, θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη των άμεσων κινδύνων, τη συνεχή ανάπτυξη για βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών, την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την επιτήρηση και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία με τον περιορισμό ενδεχόμενων συνεπειών τους.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Για το λόγο αυτό η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δέσμη μέτρων/πράξεων που έχουν στόχο:

Α. Την Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19.

Η δράση Ενίσχυση των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19.

Η πρόσληψη αυτού, ως επικουρικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς και μονάδες υγείας αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας ειδικά την τρέχουσα περίοδο έντασης εργασίας για την διαχείριση της επιδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεων αυτής, για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για οποιοδήποτε κύμα της επιδημίας για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης του συστήματος για την υγεία των πολιτών. Επιπλέον αναπληρώνει επαγγελματίες από το υγειονομικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που ασκούν το δικαίωμα άδειας ειδικού σκοπού π.χ. λόγω ευαλωτότητας, ή σε περιπτώσεις που τίθενται σε 14ήμερη καραντίνα ομάδες προσωπικού λόγω επαφής με κρούσματα, και αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα λόγω των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν σοβαρά τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας,

Η Παρέμβαση αποσκοπεί:

• στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19

• στην άμεση λειτουργική αναδιάταξη μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με ευέλικτες προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ

• στην διαλογή, στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19 ), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

• στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών αναφοράς.

Περιλαμβάνει την ενίσχυση των Δημοσίων Νοσοκομείων της Περιφέρειας, των Πανεπιστημιακών και Στρατιωτικών Νοσοκομείων , των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δομών και μονάδων υγείας αρμοδιότητας των Υγειονομικών Περιφερειών, του  ΕΚΑΒ, του ΕΟΠΠΥ, με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό, και υποστηρικτικό της λειτουργίας λοιπό ανθρώπινο δυναμικό.

Η ως άνω πρόταση αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους φορείς και υπηρεσίες υγείας που εποπτεύονται από το δημόσιο για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, για την μείωση της επίπτωσης των συνεπειών της στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού και στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος έναντι οιουδήποτε κύματος της επιδημίας, την μέριμνα για περιορισμό των συνεπειών της αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για διαδικασίες προσλήψεων επικουρικού προσωπικού στον τομέα της υγείας.

Οι επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό που συμμετέχει ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διετούς διάρκειας .Οι παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα Νοσοκομεία Αναφοράς και στο σύνολο των δομών υγείας της Περιφέρειας.

Επιπρόσθετα, προσλαμβάνονται ειδικότητες με ρόλο καθοριστικό στη δομική λειτουργία, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα των φορέων υγείας για παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της Πράξης χρηματοδοτούνται συγκεκριμένες προσλήψεις από τις προσλήψεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, (σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εκδίδονται).

Φυσικό αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσίας από το επικουρικό προσωπικό με διετή διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης επικουρικού προσωπικού (και με δυνατότητα παράτασης αυτού), με ανάληψη υπηρεσίας από τον Μάρτιο του 2020, που τοποθετείται σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), (π.χ. Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ) που λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες υγείας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο του επικουρικού προσωπικού, όπως αυτό ισχύει και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας με βάση το πλαίσιο αυτό.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

B.Την ανάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19, ο πληθυσμός των μεταναστών/προσφύγων που φιλοξενούνται στις προαναφερόμενες δομές, αποτελούν μεν μέρος του γενικού πληθυσμού της χώρας, πλην όμως, οι χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τους δηλαδή η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην ίδια περιοχή απαιτεί τη λήψη ειδικότερων μέτρων στον τομέα της παρακολούθησης της υγείας τους και της απομόνωσης εφ όσον απαιτηθεί για υγειονομικούς λόγους μέγιστης προστασίας, τόσο της υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού, όσο και για την προστασία του ευρύτερου πληθυσμού.

Η προσφυγική κρίση και η μαζική ροή πολιτών τρίτων χωρών έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας βασικών τομέων της δημόσιας διοίκησης, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί τις αυξημένες ροές πληθυσμών από τρίτες χώρες, με τρόπο που σέβεται και μεριμνά για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων που διαβιούν στη χώρα.

Επισημαίνεται ότι 43,3% των Π-Μ που εισέρχονται στην χώρα μας προέρχονται από χώρες που πλήττονται από τον Covid19, όπως Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. ενώ είναι κρίσιμης σημασίας η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει ήδη επηρεαστεί σοβαρά από την έναρξη της πανδημίας.

Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (μέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ, προσωπικού) που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών. Για το λόγο αυτό ομάδες επαγγελματιών υγείας θα παρέχουν υπηρεσίες σε τρία διαφορετικά επίπεδα όπως περιγράφονται παρακάτω:

Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών στους μετανάστες και πρόσφυγες που συγκεντρώνονται στους προαναφερόμενους χώρους όπου ομάδα επαγγελματιών υγείας θα παρέχει υγειονομικές παρεμβάσεις κατά περίπτωση ως εξής:

1. Ο ιατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και η καταγραφή σημαντικών υγειονομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχου (entry screening)

2. Παροχή όπου χρειάζεται άμεσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, εγκύων γυναικών και ευπαθών

3. Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

4. Διαλογή ύποπτων κρουσμάτων μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (COVID-19, ελονοσία ιλαρά κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και την ιατρική διαχείρισή τους.

Παράλληλα η προτεινόμενη παρέμβαση θα ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας εντός των οργανωμένων δομών στις περιοχές που αυτές υφίστανται.

 

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Posted: 20 Jul 2020 10:50 AM PDT

Την διαδικασία που θα εφαρμοστεί για την διενέργεια της αξιολόγησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2019 γνωστοποιεί με έγγραφό του ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

για την αξιολογική περίοδο του έτους

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, η αξιολόγηση για το 2019 διενεργείται από 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς αναπροσαρμόστηκε λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας COVlD-19.

“Η αξιολόγηση θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να είναι αντικειμενική και δίκαιη, προς όλους. Σε αυτό θα δώσω πολύ μεγάλη προσοχή” σημείωσε ο περιφερειάρχης.

 

 

Το έγγραφο του περιφερειάρχη, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Οδηγίες προστασίας για επισκέπτες και περιηγητές της Νέδας   

Posted: 20 Jul 2020 10:44 AM PDT

Οδηγίες προς τους επισκέπτες και τους περιηγητές του φαραγγιού της Νέδας έχει εκδώσει το Δασαρχείο Ολυμπίας, το οποίο και θα προβεί σε ανάρτησή τους σε ειδική ενημερωτική πινακίδα, πριν την είσοδο στο μονοπάτι προς τους καταρράκτες (δίπλα από το πέτρινο γεφύρι), τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά.

Στο σχετικό συνοδευτικό του έγγραφο, το Δασαρχείο Ολυμπίας τονίζει, μεταξύ άλλων:

“Με αφορμή σχετική επερώτηση της βουλευτού Φωτεινής Πιπιλή για λήψη μέτρων προστασίας στο Φαράγγι της Νέδας, και ύστερα από αυτοψία που κάναμε στην περιοχή (μέσα Ιουνίου), θεωρήσαμε επιτακτική ανάγκη από την πλευρά της Υπηρεσίας μας την άμεση ενημέρωση των επισκεπτών της περιοχής με την έκδοση σχετικών οδηγιών για την ασφαλέστερη παραμονή τους και της προστασίας του οικοσυστήματος της Νέδας (φαράγγι – καταρράκτες), εν όψει του καλοκαιριού.

Παραλλήλως συντάσσεται σχετική μελέτη από τον Δήμο Ζαχάρως για έργα και εργασίες που έχουν σχέση με την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Οσον αφορά την ένταξη του οικοσυστήματος Νέδας στις προστατευόμενες περιοχές αυτό θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες”.

 

Τις οδηγίες του Δασαρχείου μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Συνάντηση του περιφερειάρχη με την Επιτροπή Αγώνα Βόρειας Κυνουρίας

Posted: 20 Jul 2020 10:38 AM PDT

Συνάντηση με εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα Βόρειας Κυνουρίας, αγροκτηνοτρόφων και ελαιοπαραγωγών, είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην Τρίπολη.

Οι εκπρόσωποι της επιτροπής επέδωσαν στον περιφερειάρχη την ανακοίνωση που εξέδωσαν και του μετέφεραν τα αιτήματά τους, αναφορικά με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος έχει πληγεί και οικονομικά, τόσο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, όσο και λόγω των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης ο τρόπος που μπορεί η Περιφέρεια να συνδράμει τον αγροτικό κόσμο, με παρεμβάσεις όπως η δημιουργία λιμνοδεξαμενών, η αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και η βελτίωση της πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ηλεκτροδότησης των μαντριών των κτηνοτρόφων.

 

Την ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα μπορείτε να δείτε εδώ.

Επίσκεψη στον περιφερειάρχη Π. Νίκα από τον νέο διοικητή της IV Mεραρχίας

Posted: 20 Jul 2020 10:35 AM PDT

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα έκανε σήμερα ο υποστράτηγος Δημήτριος Τσιπίδης, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέος διοικητής της IV Μεραρχίας Πεζικού “Πελοπόννησος”.

Σε διαδικασία αξιολόγησης η πρόταση για την αποκατάστασης της μονής Προφήτη Ηλία, στη Ζάχωλη

Posted: 20 Jul 2020 10:25 AM PDT

Στον Εσπερινό που τέλεσε χθες Κυριακή 19 Ιουλίου ο μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, στη μονή Προφήτη Ηλία στη Ζάχωλη, παρευρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μοναστηρι κάηκε ολοσχερώς το 2000 και έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την αποκατάστασή του.

Ειδικότερα, η εν λόγω πρόταση -με προϋπολογισμό 1.688.880 ευρώ- περιλαμβάνει εργασίες όπως, στερέωση και αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας και τμήματος της δυτικής πτέρυγας κελιών, βρίσκεται δε σε διαδικασία αξιολόγησης από τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής.

Συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Posted: 20 Jul 2020 10:24 AM PDT

Συνάντηση είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΠΕΘΕ) Καλαμάτας Γιάννη Μαργαρίτη, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην Τρίπολη.

Στη συνάντηση, παρουσία επίσης της αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Αθηνάς Κόρκα και της Μαργαρίτας Σπυριδάκου, εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου για τις εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, συζητήθηκε η ενδεχόμενη συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕΚ με την Περιφέρεια για την πραγματοποίηση παραστάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Συζητήθηκε, επίσης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για συνεργασία όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Τέλος, ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι η Περιφέρεια προτίθεται να συνδράμει οικονομικά προκειμένου η παράσταση “Οδυσσέως σχεδία” -βασισμένη σε ραψωδίες της “Οδύσσειας” του Ομήρου, σε μετάφραση Δημήτρη Μαρωνίτη και σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη – να περιοδεύσει και εκτός Καλαμάτας, σε πόλεις άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η Αρχαία Μεσσήνη και ο Μυστράς.

Στην εν λόγω παράσταση παίρνουν μέρος οι Κώστας Αρζόγλου, Χρυσάνθη Δούζη, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας.

Συμπληρωματική σύμβαση για την Κώμη

Posted: 20 Jul 2020 09:58 AM PDT

Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο αποκατάστασης του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου στην περιοχή Κώμης της Τρίπολης, υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω οδικά δίκτυα είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μάσκες από την ΕΝΠΕ για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Posted: 20 Jul 2020 09:54 AM PDT

Συνολικά 9.000 μάσκες προσέφερε η Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τις ανάγκες των υπαλλήλων της.

Από αυτές, οι 5.000 προωθήθηκαν ήδη προς τις Περιφερειακές Ενότητες και συγκεκριμένα 1.000 μάσκες ανά Π.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here