Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 24/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 251127
Λήψη απόφασης επί της ένστασης
του αναδόχου “Χρυσουλάκη
Νικόλαου” περί ακύρωσης της
αριθ.909/2021 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Πελοποννήσου»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2. 252410 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου
νομού Αργολίδας. Υποέργο:
Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου
στην έξοδο από Κρανίδι προς
Πορτοχέλι, π/ύ:1.200.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3. 258985 Έγκριση παράτασης Προθεσμίας του
έργου : «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», π/ύ
205.000 €.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
4. 260258 Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
της διακήρυξης αριθ.436/2021, στους
οριστικούς αναδόχους, κατ’ εξαίρεση
των κείμενων διατάξεων (άρθρο 60
παρ.1 του Ν.4821/2021/ΦΕΚ 134/Α
́/21-7-2021), μέχρι την ολοκλήρωση
των διαγωνισμών με την υπογραφή
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
των οικείων συμβάσεων και πάντως
το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
5. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 250589 Έγκριση πρακτικού 4 ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου (κατακύρωσης, του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 19
ΡΕΙΤΟ-ΣΟΦΙΚΟ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»
π/ύ1.000.000,00€ (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
6. 249748 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του
γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.
Κορινθίας για τη δυνατότητα
αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη
στον κ. Ηλία Ζωντανό.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
7. 251156 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης
και αξιολόγησης προσφορών και
αιτήσεων συμμετοχής, της επιτροπής
διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας
μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΘΜΟΥΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», με
προϋπολογισμό: 890.000,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
8. 253767 Έγκριση 1ου πρακτικού της
Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
και παρακολούθησης ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων
στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε.
Κορινθίας, της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης Ν. Κορινθίας και του Κ.Ε.Σ.Υ.
Ν. Κορινθίας»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
9. 253561 Έγκριση πρακτικού απόσυρσης
κρατικού οχήματος της ΠΕ Κορινθίας
λόγω μεγάλου κυβισμού ( πάνω από
1.400cc) και παλαιότητας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10. 253670 Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ.
218883/44934/17-09-2020
σύμβασης γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ
Κορινθίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
11. 257585 Έγκριση 2ης παράτασης με
αναθεώρηση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο10 ΚΙΑΤΟ –
ΔΙΜΗΝΙΟ – ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ Νο32
ΔΕΡΒΕΝΙ -ΦΕΝΕΟΣ»,
Προϋπολογισμού 1.250.000,00€,
μέχρι τις 31.10.2021
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
12. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 254112 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης
συμβάσεων έργου μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Λακωνίας για το
σχολικό έτος 2021-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
13. 257542 Έγκριση του 1ου σταδίου μελέτης με
τίτλο: Μελέτη κατασκευής νέας
γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα,
πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής
γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
14. 251667 Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού
προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Λακωνίας
έτους 2021
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
15. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 253221 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να
προβεί στην νομική διερεύνηση της
μεταγραφής και ιδιοκτησιακής
κατάστασης ακινήτων στο
κτηματολόγιο και όπου αλλού
απαιτηθεί.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16. 253236 Έγκριση ορισμού δικηγόρου, για την
δικαστική εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον
του Μονομελές Πρωτοδικείο
Καλαμάτας και κατά τη συζήτηση της
αγωγής που άσκησε η κ. Άννα
Ταταρούνη, στη δικάσιμο, που θα
οριστεί καθώς και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
17. 256999 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του ΓΟΕΒ Παμίσου
για την υποβολή των προτάσεων στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας
και κατά τη συζήτηση της αγωγής
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
στη δικάσιμο, που θα οριστεί καθώς
και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση
αυτής.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
18. 256532 Έγκριση πρακτικού επιτροπής
διαγωνισμού αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου–
του ανοιχτού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/ύ: 1.200.000,00
ευρώ ( με ΦΠΑ 24%)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
19. 256985 Ορισμός δικηγόρου με έμμισθη
εντολή, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει για την δυνατότητα
άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης υπ’ αριθ. 68/2021
απόφαση του Διοικητικού Eφετείου
Τρίπολης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
20. 257022 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση της
προσφυγής της ΕΠΕ με την επωνυμία
«ECOWASTE ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΕ» στις 13/10/2021
και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση
αυτής.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
21. 257031 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
κατά τη συζήτηση της προσφυγής
της Ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
στις 13/10/2021 και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
22. 257042 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
κατά τη συζήτηση της προσφυγής της
Ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
στις 13/10/2021 και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
23. 257050 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση της
προσφυγής του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Δήμος Δυτικής Μάνης»
στις 13/10/2021 και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24. 257054 Ορισμός δικηγόρου, για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
κατά τη συζήτηση της προσφυγής της
Ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
στις 13/10/2021 και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25. 257098 Ορισμός δικηγόρου, για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση της
προσφυγής του κ. Αθανασίου
Σταθόπουλου στις 10/11/2021 και
σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση
αυτής.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26. 257087 Ορισμός δικηγόρου, για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
κατά τη συζήτηση της προσφυγής
της Ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
στις 13/10/2021 και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27. 256562 Έγκριση του 1ου Πρακτικού του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ανάδειξη μειοδότη του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ &
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», συνολικής αξίας
300.000,00 Ευρώ( με Φ.Π.Α. 24%).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28. 256541 Έγκριση του 1ου Πρακτικού του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ανάδειξη μειοδότη του
έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17ης
ΕΠ.ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ –
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ συνολικής
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
εκτιμώμενης αξίας 280.000,00
Ευρώ(με Φ.Π.Α. 24%).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
29. 258452 Έγκριση 21ης τροποποίησης
κατανομής πιστώσεων του έργου
2014επ52600024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
30. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 254143 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ –
ΒΑΛΤΕΤΣΙ» Προϋπολογισμού:
250,000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΠΔΕ / 2017ΕΠ82600000
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
31. 256047 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.480,00 € (με ΦΠΑ
24%) για την απευθείας ανάθεση
μίσθωσης μηχανημάτων, από τις
πιστώσεις του ενταγμένου έργου στο
πρόγραμμα ΥΠΕΣ, με τίτλο:
«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» για
τον καθαρισμό ρεμάτων στην Τ.Κ.
Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
32. 260217 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΡΙ – ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ
– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ», Π/ύ:
240.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
4ο ΕΑΠ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
33. ΕΔΡΑΣ 254449 Έγκριση 2ης τροποποίησης
κατανομής πιστώσεων του έργου
2017ΕΠ52600017 «ΔΡΑΣΕΙΣ –
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με
κωδικό 2017ΕΠ52600017
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
34. 261195 Έγκριση αποδοχής Χρηματοδότησης
από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού
2.800.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
35. 256917 Έγκριση διεύρυνσης χορηγηθείσας
εντολής σε δικηγόρους , προκειμένου
να παραστούν ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης
κατά την δικάσιμο κατά της
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΤΑ”, η οποία έχει προσδιοριστεί για
να εκδικασθεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης
την 1 η Οκτωβρίου 2021 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ή κατόπιν ματαίωση
αυτής, εκπροσωπώντας την
Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 611cce4de12647f5adba6566 στις 18/08/21 12:11
36. 244272 Έγκριση γνωμοδότησης της Νομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την επανεξέταση
των νομικών ζητημάτων που
αφορούν τους οφειλόμενους τόκους
υπερημερίας με βάσει την υπ’ αριθ.
794/2015 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Τριπόλεως – Υπόθεση
Αθανάσιος Φλέσσας.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
37. 261323 1. Έγκριση για το κλείσιμο εμπορικών
τραπεζικών λογαριασμών της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
και μεταφορά ποσών σε
λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείριση
στην Τράπεζα Ελλάδος
2. Άνοιγμα νέων τραπεζικών
λογαριασμών στην εμπορική τράπεζα
Eurobank.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
38. 261854 Έγκριση 2ης τροποποίησης
κατανομής πιστώσεων του έργου
2020ΕΠ52600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here