Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 15/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53


A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 279908 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών και αποδεικτικών
εγγράφων νομιμοποίησης
«Προσωρινού αναδόχου» του έργου:
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΡΕΜΑΤΩΝ, Π/Υ :570.000,00€.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. 273354 Α) Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για
την εκμίσθωση εκμετάλλευσης της
Λιμνοθάλασσας Βιβαρίου ΠΕ
Αργολίδας.
Β) Έγκριση περίληψης διακήρυξης
για την εκμίσθωση εκμετάλλευσης
της Λιμνοθάλασσας Βιβαρίου ΠΕ
Αργολίδας.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 280857 Ορισμός υπαλλήλων για την
συγκρότηση Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής για
την προμήθεια με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ», Προϋπολογισμού:
300.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
4. 282486 Έγκριση πρακτικού (2) ‘ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης’
της επιτροπής διεξαγωγής
ανοικτής διαδικασίας μέσω του
Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
κατασκευή του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με
προϋπολογισμό: 370.000,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5. 282516 Έγκριση πρακτικού (2) ‘ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης’ της
επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής
διαδικασίας μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
κατασκευή του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό:
370.000,00€ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 206071 Α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου
Μονεμβασίας και του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
42 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 500.000,00€.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
Β)Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7. 287625 Α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου , του
Δήμου Σπάρτης και του
Κληροδοτήματος «Δημητρίου
Σπυρόπουλου» για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο: «ΕπισκευήΑνακαίνιση του κτιρίου
Σπυρόπουλου» προϋπολογισμού
779.000,00€.
Β) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 282946 Έγκριση ματαίωσης διαδικασίας
δημοπράτησης και ανάθεσης του
έργου: « ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ (2014-2017) (ΤΜΗΜΑ 4Η
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΟΥΡΙΑ –
ΠΟΛΙΑΝΗ) (Β’ ΦΑΣΗ 2017)
Προυπ/σμου:400.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9. 282999 Έγκριση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού δημοπρασίας του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ
– ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΤΗΝ 4η ΕΠ. ΟΔΟ
ΘΟΥΡΙΑ –ΠΟΛΙΑΝΗ – ΔΥΡΡΑΧΙ»
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
Προυπ/σμού: 460.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10. 283113 Έγκριση 2ου πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς
έγκριση για τη συνέχιση της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του
έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», π/ύ κατά τη μελέτη
3.065.225,14 € με ΦΠΑ 24%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11. 283095 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου
Εγγυήσεων Συμμετοχής του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη
μειοδότη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», π/ύ
245.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12. 283148 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου
Εγγυήσεων Συμμετοχής του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη
μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΣΤΟΥΠΑ – ΠΛΑΤΣΑ – ΑΓ. ΝΙΚΩΝΑΣ»,
π/ύ 1.115.900 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
13. 286379
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης
προμήθειας αναλώσιμων ειδών
(τόνερ & μελανιών) εκτυπωτών και
φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
14. 286653 Έγκριση 1ου πρακτικού του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη
μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 9ΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ», π/ύ
115.000 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
15. 286641 Έγκριση 1ου πρακτικού του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη
μειοδότη του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 9Η ΕΠ.Ο. ΚΟΡΩΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ
ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ –
ΝΕΣΤΟΡΟΣ», π/ύ 241.000 € (συμπ.
ΦΠΑ 24%)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
16. 286632 Έγκριση 1ου πρακτικού του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη
μειοδότη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ», π/ύ 46.000 € (συμπ. ΦΠΑ
24%)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
17. Έγκριση 28ης τροποποίησης
κατανομής πιστώσεων του
ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ –
ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
18. 287072 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Τρίπολης στη συζήτηση
της αγωγής της Αποκεντρωμένης
Δημοσίας Υπηρεσίας με την επωνυμία
΄΄Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών
Υπαλλήλων΄΄, όταν αυτή προσδιοριστεί
και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο και όπως πράξει τα δέοντα για
την διασφάλιση των συμφερόντων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
19. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 287316 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας &
Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ»
Προϋπολογισμού: 50.000,00 € , με
ΦΠΑ από πιστώσεις 4o ΕΑΠ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20. ΕΔΡΑΣ 279872 Έγκριση ή μη εισήγησης για το
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
στην εμπορική τράπεζα Eurobank.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
21. 284078 Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων
και ισολογισμού χρηματικής
διαχείρισης οικ. έτους 2020
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
22. 285879 Αποδοχή Χρηματοδότησης από το
Υπουργείο Εσωτερικών ποσού
500.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
23. Α)Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου
Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση
Δράσης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ»
Β) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
24. Α)Έγκριση σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου
Τριφυλίας και του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
υλοποίηση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
Β) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή
της.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 613b1cf33425a8d7255b9ad0 στις 10/09/21 11:53
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here