Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 08/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 306574 Έγκριση Γ πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ,
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», συνολικού π/ύ 350.800
€ χωρίς ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2. 311639 Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης και
30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»,
Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. 313400 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας
δημοπρασιών για την εκμίσθωση
ιχθυοτρόφων υδάτων.
ΔΑΟΚ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32
4. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 305577 Έγκριση των τευχών και των όρων
Δημοπράτησης, της Δημοπράτησης
και της συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
με προϋπολογισμό 800.000,00 €
συμπ. Φ.Π.Α. καθώς και την
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
δημοπρασίας.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5. 294592 Έγκριση όρων Διακήρυξης,
Δημοπράτησης και συγκρότησης
επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΡΑΧΙΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ»,
Προεκτιμώμενης αξίας: 430.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. 305588 Έγκριση πρακτικού (2) ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής
διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για
την κατασκευή του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΘΜΟΥ –
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», με π/ό
890.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7. 307665 Έγκριση πρακτικού – 2 «ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής
διαδικασίας μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32
κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠ. ΟΔΟΥ ΝΕΜΕΑΣ – ΣΟΥΛΙ – ΚΙΑΤΟ
(ΜΕΣΩ ΠΕ ΤΡΙ – ΛΕΡΙΖΗΣ –
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΠΟΖΙΚΑ –
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΣΑΝΙ)» με
προϋπολογισμό: 586.500,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. 307023 Έγκριση των όρων διακήρυξης, των
τευχών δημοπράτησης, της
Δημοπράτησης και της Συγκρότησης
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ –
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,
Προϋπολογισμού: 800.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9. 310586 Έγκριση αρχικής κατανομής
πιστώσεων του ενταγμένου έργου
στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
– ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ 2021»
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10. 311408 Έγκριση των τευχών και των όρων
Δημοπράτησης, της Δημοπράτησης
και της Συγκρότησης Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΖΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», Προϋπ.: 240.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32
11. 313112 Α) Έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του
Δήμου Σικυωνίων και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την
υλοποίηση του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό και
πίστωση 200.000,00 €
Β) Ορισμός μελών (τα
αναπληρωματικά ) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης –
Γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 311669 Περί νομικής υποστήριξης α) του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Λακωνίας και β) της
Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/νσης για
το χειρισμό ποινικής υπόθεσης εις
βάρος τους κατόπιν καταγγελίας
ιδιώτη
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
13. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 305800 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
στις 10-11- 2021 κατά τη συζήτηση
της αγωγή των Κατσιγιάννη
Αθανασίου κλπ(συν11),οδηγοί ταξί,
και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση
αυτής δικάσιμο.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32
14. 305784 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
στις 10-11- 2021 κατά τη συζήτηση
της προσφυγής του Αποστολόπουλου
Χρήστου, και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή
ματαίωση αυτής δικάσιμο.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
15. 313038 Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης έως 31-12-2021 στο έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ»,
Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
16. 313845 Έγκριση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού δημοπρασίας του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Προυπ/σμού: 169.000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
17. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 310350 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
(ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού
μειοδότη και κατακύρωση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ –
ΒΑΛΤΕΤΣΙ» Προϋπολογισμού:
250,000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΠΔΕ / 2017ΕΠ82600000
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
18. 310307 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΙΣΑΡΗ ΤΗΣ ΕΠΡΧ. ΟΔΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΙΣΑΡΗ» Π/ύ:
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32
110.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΠΔΕ / 2019ΕΠ82600000
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
19. ΕΔΡΑΣ 304058
ΕΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας
για την ολοκλήρωση της μελέτης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ»,
προϋπολογισμού: 299.998,20 €
χωρίς ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. – ΣΑΜΠ 2012
ΜΠ 0260002,
Αναδόχου: Σύμπραξη Γραφείων
«ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» &
«ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20. 316816 Έγκριση 2ης τροποποίησης
κατανομής πιστώσεων του
έργου 2020ΕΠ52600002 «ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
21. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, όρων
πρόσκλησης & επιτροπών για
υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού του Διοικητηρίου της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας,
για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών,
από 25-10-2021 έως και 24-12-2021,
συνολικούπροϋπολογισμού 8.000,00
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615ad7daa63d4b79826ed2ce στις 04/10/21 13:32
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here