«Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας»

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 06/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

  1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

4.Τηνμε αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

A/A

Π.Ε.

Α.Π.

ΘΕΜΑΤΑ

1.    

 

80193 

Έγκριση απόσυρσης 2 οχημάτων Μ.Ε. της ΠΕ Αργολίδας λόγω καταστροφής τους.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.    

 

80199

Έγκριση για την οριστική διαγραφή 2 οχημάτων Μ.Ε. της ΠΕ Αργολίδας λόγω καταστροφής τους.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.    

 

78633

Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και επιτροπής Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2021-22 & 2022-23, (αφορά άγονα δρομολόγια, νέα δρομολόγια και παραταθέντα δρομολόγια) συνολικού προϋπολογισμού 534.181,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4.    

 

65639

Έγκριση παραίτησης από δικόγραφο, κατάθεσης νέου και ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του στο ΚΤΕΛ Αργολίδας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

5.    

 

83757

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας και προσαρμογής ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.    

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

75769

Έγκριση παράτασης με αναθεώρηση  συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-05-2021 του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», π/ός 60.000 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.    

 

80898

1. Έγκριση σκοπιμότητας εκμίσθωσης και των όρων της Διακήρυξης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κυλικείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και του συναλλασσόμενου κοινού με την καταβολή τέλους

2. Επιλογή εφημερίδας για τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής διακήρυξης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8.    

 

37922

Α)Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» ή για συντομία ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, βάση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ειδικών (εξωτερικών) σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» προϋπολογισμού: 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Γ) Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

9.    

 

81582

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο. Νο7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ», π/ύ : 1.500.000,00 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.   

 

81484

Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 09/256/09-03-2021(ΑΔΑ:ΨΣΩΕ7Λ1-2Β0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης, της Δημοπράτησης και της Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΖΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 240.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11.   

 

1508

Έγκριση παραχώρησης έκτασης για 49 έτη στο Δήμο Νεμέας, για τη δημιουργία θεματικού – ψηφιακού πάρκου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

12.   

 

84455

Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, TΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», Π/ύ: 280.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.   

 

84345

Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΝΕΜΕΑΣ – ΣΟΥΛΙ – ΚΙΑΤΟ (ΜΕΣΩ ΠΕΤΡΙ – ΛΕΡΙΖΗΣ – ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΠΟΖΙΚΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΣΑΝΙ)», Π/ύ: 586.500  €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14.   

 

84389

Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 246/09-03-2021 Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρακτικό 09) (ΑΔΑ: ΩΜΥ67Λ1-299) λόγω αλλαγής της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΙΝΟ – ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ» Π/ύ: 207.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

15.   

 

85336

Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΙΝΟΥ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) Προϋπολογισμού: # 70.000,00 € # καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

16.   

 

85339

Έγκριση παράτασης με αναθεώρηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-05-2021 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΟΥ», π/ός 56.000€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17.   

 

84112

Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 1828/46/30-12-2020(ΑΔΑ:6Η4Υ7Λ1-Ξ4Ζ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, της Δημοπράτησης και της Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 370.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.   

 

84143

Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 1829/46/30-12-2020(ΑΔΑ:Ψ7ΜΤ7Λ1-Ρ8Ψ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης, της Δημοπράτησης και της Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» Προϋπολογισμού: 370.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.   

 

84770

Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης, της Δημοπράτησης και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ» ( ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) Προϋπολογισμού: # 45.000,00 € # καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

20.   

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

86947

Έγκριση περί καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής και προφορικής

δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

(Περιφέρειας Πελοποννήσου), το οποίο βρίσκεται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, για την

εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ).  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

21.   

 

79754

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 33 ΜΟΛΑΟΙ – ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ – ΠΛΥΤΡΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 34 ΒΕΛΙΕΣ – ΔΑΙΜΟΝΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ», π/ύ 700.000 €.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

22.   

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

79598

Έγκριση της αριθ. 79598/24-03-2021 απόφασης Περιφερειάρχη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.   

 

43891

Διόρθωση της αριθ. 269/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύμβασης Διαβαθμικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πράξη ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

24.   

 

45947

Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ ‘Πελοπόννησος’ 2014-2020 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ας και 24ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ  και ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ)», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ102 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ή επόμενης πρόσκλησης εφόσον εκδοθεί από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εν λόγω δράση.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

25.   

 

81909

Έγκριση των όρων του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 172.980,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος παράτασης για έξι (6) μήνες.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

26.   

 

81938

Α)Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 1888, για τη υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ. 1888»

Β) Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Γ)Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27.   

 

ΕΜΠ/8

Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπου Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΠΕ Μεσσηνίας

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

28.   

 

80134

Έγκριση του 4ου πρακτικού των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 7ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑ – ΣΤΑΣΙΜΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)», π/ός μελέτης 460.000 € (με ΦΠΑ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

29.   

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

82844

Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «Βελτίωση δρόμου από επαρχιακή οδό Τρίπολη – Αρτεμήσιο προς Μηλιά της Τ.Κ. Νεστάνης» Π/ύ: 60.000,00 € με ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30.   

ΕΔΡΑΣ

88534

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20 %  έτους 2021.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

31.   

 

79666

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», π/ύ: 2.160.069,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32.   

 

79657

Έγκριση επικαιροποιημένου τεύχους Διακήρυξης & συγκρότησης νέας Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

33.   

 

81247

Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”: «Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις ΠΛΑΤΩΜΑ Δήμου Τρίπολης, ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ Δήμου Ερμιονίδας και ΣΠΑΡΤΕΑΣ Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

34.   

 

80511

Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α573/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

35.   

 

80514

 Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου Τρίπολης κ. Αντωνίου Οικονομόπουλου, προσδιορισμός και έγκριση αμοιβής του.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

36.   

 

82218

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου Τρίπολης κ. Δημητρίου Ανάγνου και έγκριση ή διαπραγμάτευση αμοιβής του.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

37.   

 

 

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων, στα πλαίσια της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται με την Αρ.Πρωτ.: 177038/42854/03-07-2018 (18PROC003375971) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού, μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

38.   

 

85995

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.500.000,00 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

39.   

 

85980

Έγκριση επικαιροποιημένου τεύχους Διακήρυξης( με τα Παραρτήματα) για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΜΕ 12ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.931.799,83 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

40.   

 

86115

Α)Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Πύλου – Νέστορος για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ”

Β) Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Γ)Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

41.   

 

87085

Έγκριση του υπ΄ αριθ. 4 Πρακτικού (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού & επιλογής αναδόχου, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 5/2020 Διακήρυξης με τίτλο : «Τεχνική Υποστήριξη ανά Πυλώνα RIS 3, στο πλαίσιο της Πράξης: « Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου» », του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου» και την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «KNOWLEDGE and INNOVATION CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» , ως οριστικού αναδόχου.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

42.   

 

87086

Έγκριση ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ/ Αίτημα αντικατάστασης – διεύρυνσης ομάδας μελετητών του Έργου εκ μέρους του ΙΦΣ.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

43.   

 

88278

Έγκριση σκοπιμότητας  διενέργειας διαγωνισμού , των όρων της  πρόσκλησης και ορισμού επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TEXNIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ»

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

44.   

 

88162

Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εκατό (100) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας και έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

45.   

 

88132

Α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» με αντικείμενο τη στήριξη του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας.

Β) Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Γ)Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

46.   

 

88605

Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.E. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού: 550.000,00 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here