Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

0

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Δ.Σ και την με αριθμ. 275603/05-12-2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου και ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία παρέχεται από την υπηρεσία, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994)
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα
  7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος
  8. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ εφόσον διαθέτουν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Γκατζιώλης Κλεάνθης (τηλ: 2755360153) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης από 17/01/2020 έως 23/01/2020.

Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση, η αίτηση και οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here