Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών της ΔΕ.Υ.Α.Β.Κ.

0

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως ακολούθως:

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Σύνθετου Εσκαπτικού

και Φορτωτικού Μηχανήματος (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικού (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deyabkin@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας,

Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ.22001,

(τηλ. επικοινωνίας: 2755024182-2755024183)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here