Αρχική Σαν Σήμερα Σαν σή­με­ρα…

Σαν σή­με­ρα…

0

76 Γεν­νή­θη­κε ο 14ος Ρω­μαί­ος αυ­το­κρά­το­ρας, Πό­πλιος Αί­λιος Τραϊ­α­νός Αδρια­νός, γνω­στός για τα φι­λελ­λη­νι­κά του αι­σθή­μα­τα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα (Πύλη του Αδρια­νού, Ναός του Ολυ­μπί­ου Διός, Αδριά­νειο Υδρα­γω­γείο)

1732 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Πιερ Ογκι­στέν Καρόν Ντε Μπο­μαρ­σέ (“Ο Κου­ρέ­ας της Σε­βίλ­λης”),

1776 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Ερνστ Θέ­ο­ντορ Αμα­ντέ­ους Χόφ­μαν.

1822 Φο­νεύ­τη­κε από τους Οθω­μα­νούς ο Αλή Πασάς των Ιω­αν­νί­νων, αλ­βα­νι­κής κα­τα­γω­γής οθω­μα­νός δε­σπό­της της Ηπεί­ρου (Γεν. 1741)

1837 Ψη­φί­ζε­ται στην Ελ­λά­δα ο πρώ­τος Κώ­δι­κας Οδι­κής Κυ­κλο­φο­ρί­ας, που ρυθ­μί­ζει τα της κυ­κλο­φο­ρί­ας της επο­χής (με­τα­κι­νή­σεις με άμα­ξες, έφιπ­ποι κ.λ.π.).

1848 Αρ­χί­ζει ο “Πυ­ρε­τός του Χρυ­σού”: Ο Αμε­ρι­κα­νός ερ­γο­δη­γός, Τζέιμς Μάρ­σαλ, ανα­κα­λύ­πτει στο Sutter’s Mill του Σα­κρα­μέ­ντο (ένα μύλο που είχε κα­τα­σκευά­σει για λο­γα­ρια­σμό ελ­βε­τού επι­χει­ρη­μα­τία) ένα σβόλο χρυ­σού, εκτο­ξεύ­ο­ντας στα ύψη το εν­δια­φέ­ρον των χρυ­σο­θή­ρων για το ευ­γε­νές μέ­ταλ­λο.

1859 Η Μολ­δα­βία και η Βλα­χία ενώ­νο­νται σε ένα ενιαίο κρά­τος με ηγέτη το Αλέ­ξαν­δρο Κούζα. Η ένωση, καρ­πός πο­λύ­χρο­νων αγώ­νων του ρου­μά­νι­κου λαού, υπήρ­ξε ένας ση­μα­ντι­κός σταθ­μός στην κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κή εξέ­λι­ξη της Ρου­μα­νί­ας. Η συ­γκρό­τη­ση του ενιαί­ου εθνι­κού κρά­τους της Ρου­μα­νί­ας ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 1918 με την ένωση και της Τραν­συλ­βα­νί­ας.

1888 Στη Φι­λα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, ο Τζά­κομπ Βόρ­τμαν πα­τε­ντά­ρει την κορ­δέ­λα της γρα­φο­μη­χα­νής.

1905 Δια­τάσ­σε­ται η κα­τά­σχε­ση της με­τά­φρα­σης της Και­νής Δια­θή­κης στη Δη­μο­τι­κή.

1908 Ο αντι­στρά­τη­γος του βρε­τα­νι­κού στρα­τού Ρό­μπερτ Μπέι­ντεν Πά­ου­ελ δη­μιουρ­γεί στην Αγ­γλία το κί­νη­μα του προ­σκο­πι­σμού.

1913 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώτη πα­γκο­σμί­ως πο­λε­μι­κή απο­στο­λή ναυ­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας, στα Δαρ­δα­νέ­λια. Ο υπο­λο­χα­γός Μι­χα­ήλ Μου­τού­σης και ο ση­μαιο­φό­ρος Αρι­στεί­δης Μω­ραϊ­τί­νης πε­τούν με υδρο­πλά­νο και κα­ταρ­τί­ζουν σχε­διά­γραμ­μα των θέ­σε­ων του τουρ­κι­κού στό­λου, ενα­ντί­ον του οποί­ου ρί­χνουν τέσ­σε­ρις βόμ­βες.

1920 Πέ­θα­νε ο Ιτα­λός ζω­γρά­φος και γλύ­πτης, Αμε­ντέο Μο­ντι­λιά­νι

1926 Ο Πά­γκα­λος προ­βαί­νει στο «κό­ψι­μο» των χαρ­το­νο­μι­σμά­των κατά 1/4, αφαι­ρώ­ντας έτσι από τους κα­τό­χους τους 1.850 εκα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές.

1924 Η ρω­σι­κή πόλη Αγία Πε­τρού­πο­λη με­το­νο­μά­ζε­ται σε Λέ­νιν­γκραντ, τρεις ημέ­ρες μετά το θά­να­το του Λένιν, προς τιμήν του νε­κρού κομ­μου­νι­στή ηγέτη.

1924 Στην Ιτα­λία, ο Μου­σο­λί­νι δια­λύ­ει όλα τα μη φα­σι­στι­κά εμπο­ρι­κά σω­μα­τεία.

1935 Η τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζει τη με­τα­τρο­πή της Αγίας Σο­φί­ας από τέ­με­νος σε μου­σείο.

1937 Η Γαλ­λία συμ­φω­νεί να πα­ρα­δώ­σει την Αλε­ξαν­δρέτ­τα στην Τουρ­κία, αν και ανήκε στη Συρία. Η πε­ριο­χή ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυ­τό­νο­μη το 1938 και εκ­χω­ρεί­ται τε­λι­κά στην Τουρ­κία το 1939.

1939 Ισχυ­ρός σει­σμός 8,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρί­χτερ πλήτ­τει την Χιλή σκορ­πώ­ντας το θά­να­το σε 28.000 αν­θρώ­πους.

1942 Μια ει­δι­κή προ­ε­δρι­κή επι­τρο­πή των ΗΠΑ απο­δί­δει ευ­θύ­νες σε υψη­λό­βαθ­μους Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τι­κούς, λέ­γο­ντας ότι απέ­τυ­χαν να πά­ρουν τα κα­τάλ­λη­λα μέτρα για την υπε­ρά­σπι­ση του Περλ Χάρ­μπορ.

1943 Ο επι­κε­φα­λής των γερ­μα­νι­κών δυ­νά­με­ων στη μάχη του Στά­λιν­γκραντ στρα­τάρ­χης φον Πά­ου­λους ζητά από το Χί­τλερ άδεια για να συν­θη­κο­λο­γή­σει. Ο Χί­τλερ απα­ντά αρ­νη­τι­κά και δια­τάσ­σει τα να­ζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα να πο­λε­μή­σουν μέχρι ενός.

1944  Ο κα­το­χι­κός υπουρ­γός Ερ­γα­σί­ας Νι­κό­λα­ος Κα­λύ­βας εκτε­λεί­ται στην Αθήνα από την Ορ­γά­νω­ση Προ­στα­σί­ας Λαϊ­κού Αγώνα (ΟΠΛΑ).

1946 Δη­μιουρ­γεί­ται η Διε­θνής Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας από τον ΟΗΕ.

1960 Ξε­σπά­ει η «βδο­μά­δα των οδο­φραγ­μά­των» στην Αλ­γε­ρία

1965 Πε­θαί­νει ο Βρε­τα­νός πο­λι­τι­κός Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, 2 φορές πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας του.

1967 Σάλος ξεσπά στην Ιτα­λία όταν απο­κα­λύ­πτε­ται ότι ο πρό­ε­δρος της «Φίατ», Τζιά­νι Ανιέ­λι, ένας από τους πλου­σιό­τε­ρους αν­θρώ­πους στον κόσμο και ο πλου­σιό­τε­ρος Ιτα­λός, δη­λώ­νει επί σειρά ετών στην Εφο­ρία ετή­σιο ει­σό­δη­μα μόλις 192.000 δραχ­μών και φο­ρο­λο­γεί­ται ανα­λό­γως.

 1984 Η εται­ρία “Apple Computer” κυ­κλο­φο­ρεί τους προ­σω­πι­κούς υπο­λο­γι­στές Macintosh

1986 Το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Voyager 2» πλη­σιά­ζει τον πλα­νή­τη Ου­ρα­νό για την πρώτη λε­πτο­με­ρεια­κή φω­το­γρά­φη­σή του. Η ελά­χι­στη προ­σέγ­γι­ση του Ου­ρα­νού σε από­στα­ση 81.500 χι­λιο­μέ­τρων επι­τρέ­πει στο Voyager να φω­το­γρα­φί­σει αρ­κε­τά από τα μαύρα φεγ­γά­ρια του πλα­νή­τη, ενώ ανα­κά­λυ­ψε 10 ακόμη, καθώς και δύο αραιούς δα­κτύ­λιους.

1990 Η Ια­πω­νία εκτο­ξεύ­ει το πρώτο της σε­λη­νια­κό ρο­μπο­τι­κό εξε­ρευ­νη­τι­κό σκά­φος (το «Χίτεν»), που ήταν και το πρώτο αντί­στοι­χο σκά­φος μετά το σο­βιε­τι­κό «Λού­να-24», 24 ολό­κλη­ρα χρό­νια πριν.

1991 Το Κοι­νο­βού­λιο της ΠΓΔΜ ψη­φί­ζει τη δια­κή­ρυ­ξη ανε­ξαρ­τη­σί­ας της από την Γιου­γκο­σλα­βία.

2010 Η ται­νία «Avatar» του Τζέιμς Κά­με­ρον, με έσοδα 1,859 δισ. δο­λά­ρια πα­γκο­σμί­ως, σπάει το ρεκόρ ει­σι­τη­ρί­ων που κα­τεί­χε ο Τι­τα­νι­κός από το 1998.

2012 Πε­θαί­νει ο Θε­ό­δω­ρος Αγ­γε­λό­που­λος, Eλ­λη­νας σκη­νο­θέ­της. (Γεν. 27/4/1935)

/atexnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο