Αρχική Σαν Σήμερα Σαν σήμερα…

Σαν σήμερα…

0

527 Ο Βυ­ζα­ντι­νός αυ­το­κρά­το­ρας Ιου­στί­νος Α’ ορί­ζει ως συμ­βα­σι­λέα και διά­δο­χό του τον ανι­ψιό του, Ιου­στι­νια­νό Α’.

1748 Στην Ιτα­λία, η αρ­χαιο­λο­γι­κή σκα­πά­νη στα­μα­τά­ει στα χα­λά­σμα­τα της Πο­μπη­ί­ας

1755 Γεν­νή­θη­κε ο Ζαν-Αντέλμ Μπρι­γιά-Σα­βα­ρέν, γάλ­λος δι­κη­γό­ρος, δι­κα­στι­κός, πο­λι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας του πε­ρί­φη­μου οκτά­το­μου βι­βλί­ου περί γα­στρο­νο­μί­ας «Η φυ­σιο­λο­γία της γεύ­σης» («Physiologie du Goût»). (Θαν. 5/5/1789)

1815  Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός πο­λι­τι­κός Ότο Φον Μπί­σμαρκ. Ο Μπί­σμαρκ έπαι­ξε κα­τα­λυ­τι­κό ρόλο στη συ­νέ­νω­ση των έως τότε χω­ρι­στών γερ­μα­νι­κών κρα­τι­δί­ων σε ενιαίο κρά­τος, του οποί­ου διε­τέ­λε­σε και πρώ­τος κα­γκε­λά­ριος. Υπήρ­ξε σφο­δρός πο­λέ­μιος του ερ­γα­τι­κού και του τότε σο­σια­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος, γνω­στός για τους αντι – σο­σια­λι­στι­κούς νό­μους, αλλά και για την πο­λι­τι­κή της εν­σω­μά­τω­σης που εφάρ­μο­σε ταυ­τό­χρο­να με μια σειρά κοι­νω­νι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις. Η πο­λι­τι­κή αυτή του μα­στι­γί­ου – κα­ρώ­του απο­τέ­λε­σε πρό­τυ­πο για πολ­λές άλλες αστι­κές κυ­βερ­νή­σεις στα επό­με­να χρό­νια στην προ­σπά­θειά τους να ανα­κό­ψουν το ανερ­χό­με­νο ερ­γα­τι­κό – σο­σια­λι­στι­κό κί­νη­μα.

1822 Απο­φα­σί­ζε­ται με νόμο η σύ­στα­ση τα­κτι­κού ελ­λη­νι­κού στρα­τού. Η Γε­νι­κή Αρ­χη­γία ανα­τί­θε­ται στο Γερ­μα­νό στρα­τη­γό Κά­ρο­λο Νόρ­μαν.

1824 Ο Γε­ώρ­γιος Κα­ραϊ­σκά­κης δι­κά­ζε­ται στο Αι­τω­λι­κό με την κα­τη­γο­ρία ότι ήλθε σε συ­νεν­νο­ή­σεις με τους Τούρ­κους. Θα κα­τα­δι­κα­σθεί την επο­μέ­νη ως «ως επί­βου­λος της πα­τρί­δος και προ­δό­της».

1867 Η Σι­γκα­πού­ρη γί­νε­ται αποι­κία της Βρε­τα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας.

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συν­θέ­της, Σερ­γκέι Ραχ­μά­νι­νοφ

1902 Γεν­νή­θη­κε η ποι­ή­τρια, Μαρία Πο­λυ­δού­ρη

1912 Κατά τη διάρ­κεια των Πα­νελ­λη­νί­ων Αγώ­νων, που γί­νο­νται στο Πα­να­θη­ναϊ­κό Στά­διο, ο Κων­στα­ντί­νος Τσι­κλη­τή­ρας κα­ταρ­ρί­πτει το πα­γκό­σμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φοράς με 3,47, που κα­τεί­χε ο Αμε­ρι­κα­νός Γιού­ρι. Την προη­γού­με­νη ημέρα είχε πη­δή­ξει 1,67 στο ύψος άνευ φοράς.

1914 Ο Εμ­μα­νου­ήλ Μπε­νά­κης ανα­λαμ­βά­νει δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων.

1918 Ιδρύ­ε­ται η Βρε­τα­νι­κή Βα­σι­λι­κή Αε­ρο­πο­ρία (ΡΑΦ), με στόλο 998 αε­ρο­πλά­νων.

1924 Στη Γερ­μα­νία, το δι­κα­στή­ριο του Μο­νά­χου κα­τα­δι­κά­ζει τον Αδόλ­φο Χί­τλερ σε πέντε χρό­νια κά­θειρ­ξη για εσχά­τη προ­δο­σία για τη συμ­με­το­χή του σε ανε­πι­τυ­χές πρα­ξι­κό­πη­μα γνω­στό ως “το πρα­ξι­κό­πη­μα της μπι­ρα­ρί­ας” που εκ­δη­λώ­θη­κε στις 8/11/1923. Πα­ρα­μέ­νει στη φυ­λα­κή μόνο για εννέα μήνες.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας Μίλαν Κού­ντε­ρα (“Η αβά­στα­χτη ελα­φρό­τη­τα του είναι”)

1937 Εξέ­γερ­ση κατά του μο­νάρ­χη του Ιράκ προ­κα­λεί την στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των Βρε­τα­νών. Τους εξε­γερ­θέ­ντες συ­νέ­δρα­με η χι­τλε­ρι­κή Γερ­μα­νία, χωρίς όμως απο­τέ­λε­σμα. Η σύ­γκρου­ση κα­τέ­λη­ξε στις 31/5 σε βρε­τα­νι­κή νίκη και απο­κα­τά­στα­ση του μο­νάρ­χη.

1937 Γεν­νή­θη­κε ο Γιλ­μάζ Γκιου­νέι – ση­μα­ντι­κός αρι­στε­ρός Τούρ­κος ηθο­ποιός κουρ­δι­κής κα­τα­γω­γής

1946 Μετά από τις νόθες εκλο­γές της 31ης Μάρτη 1946, πα­ραι­τεί­ται ο πρό­ε­δρος του Κόμ­μα­τος των Φι­λε­λευ­θέ­ρων, Θ. Σο­φού­λης, ο οποί­ος ως πρω­θυ­πουρ­γός διορ­γά­νω­σε και πραγ­μα­το­ποί­η­σε αυτές τις εκλο­γές. Η επό­με­νη μέρα βρήκε τις πα­ρα­κρα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες, σε στενή συ­νερ­γα­σία με τη Χω­ρο­φυ­λα­κή και απο­σπά­σμα­τα του στρα­τού, να ορ­γιά­ζουν στην ύπαι­θρο.

1947 Η ελ­λη­νι­κή ση­μαία υψώ­νε­ται στο Διοι­κη­τή­ριο της Ρόδου, μετά την ένωση των Δω­δε­κα­νή­σων με την Ελ­λά­δα.

1951 Η ελ­λη­νι­κή Βουλή εγκρί­νει το νο­μο­σχέ­διο για την ψήφο των γυ­ναι­κών.

1955 Έναρ­ξη του ένο­πλου αγώνα της Εθνι­κής Ορ­γά­νω­σης Κυ­πρί­ων Αγω­νι­στών (ΕΟΚΑ). Η ΕΟΚΑ, που στόχο είχε την ένωση της Κύ­πρου με την Ελ­λά­δα, είχε έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό και εθνι­κι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Τα σχέ­δια ίδρυ­σης της ορ­γά­νω­σης εξυ­φαί­νο­νταν ήδη από το 1950 με την ενερ­γή στή­ρι­ξη με­ρί­δας της ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης. Επι­κε­φα­λής της υπήρ­ξε ο Γ. Γρί­βας (που στην κα­το­χή είχε δράση ως αρ­χη­γός της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής ορ­γά­νω­σης Χ), ενώ τη συ­γκα­τά­θε­σή του είχε δώσει και ο Αρ­χιε­πί­σκο­πος Μα­κά­ριος. Η πάλη της ΕΟΚΑ δεν στη­ρι­ζό­ταν στο μα­ζι­κό ένο­πλο αγώνα. Τη δύ­να­μή της απο­τε­λού­σαν λίγες εκα­το­ντά­δες ενό­πλων, σα­μπο­τέρ και εκτε­λε­στών, ενώ στο στό­χα­στρό της βρέ­θη­καν τουρ­κο­κύ­πριοι, αλλά και συν­δι­κα­λι­στές, μέλη και στε­λέ­χη του ΑΚΕΛ. Η δράση της ΕΟΚΑ και της ΒΟΛ­ΚΑΝ (τουρ­κο­κυ­πρια­κή εθνι­κι­στι­κή ορ­γά­νω­ση) συ­ντέ­λε­σε στην έξαψη του εθνι­κι­στι­κού μί­σους, το οποίο ο βρε­τα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός αξιο­ποί­η­σε στο έπα­κρο στα πλαί­σια της προ­ώ­θη­σης της δικής του πο­λι­τι­κής υπα­γό­ρευ­σης λύ­σε­ων κατά τα στρα­τη­γι­κά του συμ­φέ­ρο­ντα.

1957 Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κη φάρσα στην Αγ­γλία, που θα αφή­σει εποχή. Ο πα­ρου­σια­στής ει­δή­σε­ων του BBC Ρί­τσαρντ Ντί­μπλε­μπι πα­ρου­σιά­ζει οπτι­κο­ποι­η­μέ­νο ρε­πορ­τάζ για την ανοι­ξιά­τι­κή συ­γκο­μι­δή σπαγ­γέ­τι στην Ιτα­λία και γί­νε­ται πι­στευ­τός!

1959 Το μέτρο αντι­κα­θι­στά τον πήχη ως μο­νά­δα μέ­τρη­σης του μή­κους (1 πήχης = 0,65 μέτρα)

1979 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται το θε­ο­κρα­τι­κό κρά­τος του Ιράν, μετά την ιρα­νι­κή επα­νά­στα­ση υπό τον Αγια­το­λάχ Χο­μεϊ­νί.

1994 Πε­ριέρ­χε­ται στο ελ­λη­νι­κό κρά­τος η πε­ριου­σία του έκ­πτω­του βα­σι­λιά Κων­στα­ντί­νου Γλίξ­μπουργκ και αφαι­ρού­νται από τον ίδιον και την οι­κο­γέ­νειά του η ελ­λη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και τα δια­βα­τή­ρια, σύμ­φω­να με νο­μο­σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών.

2001 Ο πρώην πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σλό­μπο­νταν Μι­λό­σε­βιτς, πα­ρα­δί­δε­ται στις ει­δι­κές δυ­νά­μεις, για να δι­κα­στεί ως εγκλη­μα­τί­ας πο­λέ­μου.

2002 Το κοι­νο­βού­λιο της Ολ­λαν­δί­ας ψη­φί­ζει τη νο­μι­μο­ποί­η­ση της ευ­θα­να­σί­ας. Γί­νε­ται το μόνο κρά­τος στον κόσμο, που προ­βαί­νει σε τέ­τοια ενέρ­γεια.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο