Αρχική Σαν Σήμερα Σαν σήμερα…

Σαν σήμερα…

0

1807 Ο Γε­ώρ­γιος Κά­νινγκ, από τους έν­θερ­μους υπο­στη­ρι­κτές της ελ­λη­νι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας, γί­νε­ται υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών στην Αγ­γλία. Προς τιμήν του υπάρ­χει η πλα­τεία Κά­νιγ­γος.

1821 Επέ­τειος της Επα­νά­στα­σης του 1821. Η ημε­ρο­μη­νία αυτή κα­θιε­ρώ­θη­κε αρ­γό­τε­ρα και δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στην ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ως ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης της Επα­νά­στα­σης, αφού ο μεν Α. Υψη­λά­ντης (αρ­χη­γός της Φι­λι­κής Εται­ρί­ας) κή­ρυ­ξε Επα­νά­στα­ση στη Μολ­δο­βλα­χία από τις 22 Φε­βρουα­ρί­ου, στη δε Πε­λο­πόν­νη­σο ο Φι­λι­κός Π. Κα­ρα­τζάς ύψωσε τη ση­μαία της Επα­νά­στα­σης στην Πάτρα στις 21 Μαρ­τί­ου (ακο­λού­θη­σε η Κα­λα­μά­τα στις 22/3, κ.α.)..

1838 Γιορ­τά­ζε­ται για πρώτη φορά επι­σή­μως, με διά­ταγ­μα του βα­σι­λιά Όθωνα, η επέ­τειος της 25ης Μαρ­τί­ου 1821.

Επα­νά­στα­ση 1821: Πώς κα­θιε­ρώ­θη­κε ο γιορ­τα­σμός της 25ης Μαρ­τί­ου

1881 Γεν­νιέ­ται ο Ούγ­γρος συν­θέ­της Μπέλα Μπάρ­τοκ.

1884 Εγκαι­νιά­ζε­ται στην Αθήνα το με­γα­λύ­τε­ρο θε­ρα­πευ­τή­ριο των Βαλ­κα­νί­ων, ο «Ευαγ­γε­λι­σμός της Θε­ο­τό­κου»  (γνω­στού σή­με­ρα ως «Ευαγ­γε­λι­σμός»). Η πρώτη ει­σα­γω­γή ασθε­νούς θα γίνει στις 13 Απρι­λί­ου

1894 Ξε­κι­νά­ει η πρώτη ση­μα­ντι­κή πο­ρεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας ανέρ­γων στις ΗΠΑ και κα­τα­λή­γει την 1η Μαΐου στη Ουά­σινγ­κτον.

1896 Ανή­με­ρα της 75ης επε­τεί­ου από την έναρ­ξη της Επα­νά­στα­σης του ’21, αρ­χί­ζουν στην Αθήνα οι πρώ­τοι σύγ­χρο­νοι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες.

1911 Πυρ­κα­γιά σε ερ­γο­στά­σιο εν­δυ­μά­των στη Νέα Υόρκη στοι­χί­ζει τη ζωή σε 146 ερ­γά­τες κυ­ρί­ως Εβραί­ες και Ιτα­λί­δες ερ­γά­τριες, ηλι­κί­ας από 14 έως 23 ετών.

1914 Ιδρύ­ε­ται ο αθλη­τι­κός σύλ­λο­γος Άρης Θεσ­σα­λο­νί­κης.

1917 Πέ­θα­νε Σπύ­ρος Σα­μά­ρης ή Σα­μα­ράς ή Σα­μά­ρας, κερ­κυ­ραί­ος μου­σουρ­γός, που με­λο­ποί­η­σε τον «Ολυ­μπια­κό Ύμνο» σε ποί­η­ση Κωστή Πα­λα­μά. (Γεν. 17/11/1861)

1924 Η Βουλή κη­ρύσ­σει έκ­πτω­τη τη δυ­να­στεία των Γλύξ­μπουργκ και ανα­κη­ρύσ­σει την Ελ­λά­δα προ­ε­δρευο­μέ­νη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δη­μο­κρα­τία. Με ανα­κοι­νω­θέν του (28/3) το Σο­σια­λι­στι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα Ελ­λά­δας (Κομ­μου­νι­στι­κό) καλεί τους ερ­γα­ζό­με­νους να πά­ρουν δρα­στή­ριο μέρος στο σχε­τι­κό δη­μο­ψή­φι­σμα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 13/4 και έβγα­λε 70% υπέρ της αβα­σί­λευ­της δη­μο­κρα­τί­ας.

1932 Γί­νο­νται από την κυ­βέρ­νη­ση του Αν­δρέα Μι­χα­λα­κο­πού­λου τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του Μνη­μεί­ου του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη, στην πλα­τεία μπρο­στά στα παλιά Ανά­κτο­ρα της ση­με­ρι­νής Βου­λής.

1935 Ο Αδόλ­φος Χί­τλερ δη­λώ­νει ότι, η ΕΣΣΔ απο­τε­λεί άμεση απει­λή για την ει­ρή­νη στην Ευ­ρώ­πη.

1938 Εκ­πέ­μπει στις 22:00 ο Ρα­διο­φω­νι­κός Σταθ­μός Αθη­νών (με­τέ­πει­τα ΕΙΡ) σε μήκος κύ­μα­τος 499,2 μέτρα (661 χι­λιό­κυ­κλοι) και με αφορ­μή την Εθνι­κή Επέ­τειο με­τα­δί­δε­ται διάγ­γελ­μα του βα­σι­λιά Γε­ωρ­γί­ου Β’. Ο ίδιος θα εγκαι­νιά­σει τον σταθ­μό επί­ση­μα δύο μήνες μετά, στις 21 Μαΐου. Πρό­κει­ται για τον πρώτο ελ­λη­νι­κό ρα­διο­φω­νι­κό σταθ­μό στα με­σαία κύ­μα­τα. Το στού­ντιο βρί­σκε­ται στο Ζάπ­πειο και ο πο­μπός είναι ισχύ­ος 15 κι­λο­βάτ. Η κε­ραία το­πο­θε­τεί­ται από τη γερ­μα­νι­κή εται­ρεία Τε­λε­φούν­κεν στα Νέα Λιό­σια.

1942 Επ’ ευ­και­ρία της εθνι­κής επε­τεί­ου του 1821 πραγ­μα­το­ποιεί­ται μα­χη­τι­κή εκ­δή­λω­ση του Αθη­ναϊ­κού λαού κατά της Κα­το­χής.

1943 Πάνω από 300.000 λαού ξε­χύ­νο­νται στους δρό­μους της Αθή­νας γιορ­τά­ζο­ντας την εθνι­κή επέ­τειο του 1821. Ακο­λου­θούν σφο­δρές συ­γκρού­σεις με τις δυ­νά­μεις Κα­το­χής, με απο­τέ­λε­σμα πάνω από 100 νε­κρούς και τραυ­μα­τί­ες. Ανά­λο­γες εκ­δη­λώ­σεις – δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη τη χώρα.

Για τον γιορ­τα­σμό της 25ης Μαρ­τί­ου στην Αθήνα κατά  τη διάρ­κεια της Kα­το­χής

1946 εγκαι­νιά­ζε­ται ο Ρα­διο­φω­νι­κός Σταθ­μός Θεσ­σα­λο­νί­κης, με φο­ρη­τό πομπό πάνω σε αυ­το­κί­νη­το. Λίγο καιρό αρ­γό­τε­ρα θα δια­κό­ψει τη λει­τουρ­γία του, για να εγκα­τα­στα­θεί μό­νι­μα το Μάρ­τιο του 1947.

1957 Υπο­γρά­φε­ται στη Ρώμη η Συν­θή­κη για την ίδρυ­ση της ΕΟΚ από τη Δυ­τι­κή Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Βέλ­γιο, Ολ­λαν­δία και Λου­ξεμ­βούρ­γο.

/atexnos.gr/σ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο