Αρχική Σαν Σήμερα Σαν σήμερα…

Σαν σήμερα…

0

1793 Ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον προ­ε­δρεύ­ει στο πρώτο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο στην ιστο­ρία των ΗΠΑ.

1822 Κα­ταρ­γεί­ται η δου­λεία στην Ελ­λά­δα, με διά­τα­ξη του Συ­ντάγ­μα­τος της Επι­δαύ­ρου

1833 Με Βα­σι­λι­κό Διά­ταγ­μα που εκ­δί­δε­ται από την Αντι­βα­σι­λεία του Όθω­νος, κα­ταρ­γεί­ται ο Στρα­τός των ατά­κτων και συ­γκρο­τεί­ται Ελ­λη­νι­κός Τα­κτι­κός Στρα­τός, απο­τε­λού­με­νος από Πε­ζι­κό, Ιπ­πι­κό, Πυ­ρο­βο­λι­κό και Μη­χα­νι­κό.

1826 Οι Τούρ­κοι κυ­ριεύ­ουν το νη­σά­κι Βα­σι­λά­δι, προ­πύρ­γιο του Με­σο­λογ­γί­ου, σφίγ­γο­ντας τον κλοιό γύρω από την πόλη, που θα αντέ­ξει ακόμα ενά­μι­ση μήνα.

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός τε­νό­ρος, Εν­ρί­κο Κα­ρού­ζο

1890 Γεν­νή­θη­κε ο Βια­τσε­σλάβ Μό­λο­τοφ, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων (μέλος του ΠΓ της ΚΕ από το 1926 έως το 1957). Με­τα­ξύ άλλων, διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Επι­τρό­πων του Λαού –δη­λα­δή της σο­βιε­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης- (1930 – 1941), καθώς και υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της ΕΣΣΔ (1939 – 1949 και 1953 – 1956).

1899 Πε­θαί­νει ο Πολ Τζού­λιους Ρόι­τερ, Γερ­μα­νός δη­μο­σιο­γρά­φος, αντα­πο­κρι­τής και με­τα­φρα­στής, που εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αγ­γλία (1851). Το 1850 ίδρυ­σε το ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο που φέρει το όνομά του, ξε­κι­νώ­ντας μια τα­χυ­δρο­μι­κή υπη­ρε­σία με πε­ρι­στέ­ρια, η οποία κά­λυ­πτε την από­στα­ση Ααχεν – Λον­δί­νο.

1911 Ο βου­λευ­τής Μιλ­τιά­δης Μπου­φί­δης από το βήμα της Βου­λής κα­τα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ον του Κωστή Πα­λα­μά για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μο­τι­κής γλώσ­σας και ζητά την από­λυ­σή του από το Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών.

1915 Στη διάρ­κεια του Α’ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου ο στό­λος της Αντάντ απο­βι­βά­ζει στρα­τό και κυ­ριεύ­ει τη Λήμνο. Οι Αγ­γλο­γάλ­λοι χρη­σι­μο­ποιούν το ελ­λη­νι­κό νησί ως ορ­μη­τή­ριο, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν από­βα­ση στη χερ­σό­νη­σο της Καλ­λί­πο­λης.

1919 Οι Δω­δε­κα­νή­σιοι πραγ­μα­το­ποιούν συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθήνα, αξιώ­νο­ντας την ένωση των νη­σιών με την Ελ­λά­δα.

1932  Στη Γερ­μα­νία, ένας με­τα­νά­στης από την Αυ­στρία, ο Αδόλ­φος Χί­τλερ, απο­κτά τη γερ­μα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα για να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα για κα­γκε­λά­ριος.

1946 Στο θέ­α­τρο Αρ­γυ­ρο­πού­λου συ­νέρ­χε­ται η πρώτη μετά τη Βάρ­κι­ζα Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση των αγω­νι­στών του ΕΛΑΣ, στην οποία παίρ­νουν μέρος 5.000 ελα­σί­τες

1954 Έχο­ντας ανα­τρέ­ψει τον πρώτο Πρό­ε­δρο της Αι­γυ­πτια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας συ­νταγ­μα­τάρ­χη Μω­χά­μετ Να­γκίμπ ο συ­νταγ­μα­τάρ­χης Γκα­μάλ Αμπ­ντέλ Νάσερ γί­νε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Αι­γύ­πτου. Η προ­σέγ­γι­σή του με την Σο­βιε­τι­κή Ένωση και πο­λι­τι­κές όπως η εθνι­κο­ποί­η­ση της διώ­ρυ­γας του Σουέζ (που έως τότε βρι­σκό­ταν υπό βρε­τα­νι­κό έλεγ­χο) προ­κά­λε­σε την ένο­πλη επέμ­βα­ση της Βρε­τα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και του Ισ­ρα­ήλ (Κρίση Σουέζ 29/10 – 7/11/1956). Με­τα­ξύ άλλων, ο Νάσερ διε­τέ­λε­σε επι­κε­φα­λής του λε­γό­με­νου «Κι­νή­μα­τος των Αδε­σμεύ­των» (1964-1970).

1965 Αι­μα­τη­ρό­τα­τες συ­μπλο­κές με 42 τραυ­μα­τί­ες με­τα­ξύ κα­πνο­πα­ρα­γω­γών και Χω­ρο­φυ­λα­κής ξε­σπούν στις Σέρ­ρες, εξαι­τί­ας του απο­κλει­σμού από τους αγρό­τες της οδού Σερ­ρών – Δρά­μας, στο ύψος της Πε­ντά­πο­λης. Οι δια­δη­λω­τές ζη­τούν αύ­ξη­ση των τιμών του κα­πνού κατά 20%, αί­τη­μα που δεν ικα­νο­ποιεί η κυ­βέρ­νη­ση του Γε­ωρ­γί­ου Πα­παν­δρέ­ου. Η Χω­ρο­φυ­λα­κή προ­βαί­νει σε 28 συλ­λή­ψεις.

1968 Ο Μα­κά­ριος επα­νε­κλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Κύ­πρου

1973 Μα­κε­λειό σε κέ­ντρο δια­σκέ­δα­σης της Αθή­νας από το Νίκο Κο­εμ­τζή για μια “πα­ραγ­γε­λιά”. Ο απο­λο­γι­σμός τρα­γι­κός: τρεις αστυ­νο­μι­κοί νε­κροί, οκτώ τραυ­μα­τί­ες, και δυο άν­θρω­ποι – ο δρά­στης και ο αδερ­φός του – στη φυ­λα­κή. Ο Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος εμπνέ­ε­ται από το γε­γο­νός και γρά­φει το τρα­γού­δι «Μακρύ Ζεϊ­μπέ­κι­κο για το Νίκο».

1983 Πέ­θα­νε ο αμε­ρι­κα­νός θε­α­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τέ­νε­σι Ουί­λιαμς.

1986 Ο Πρό­ε­δρος των Φι­λιπ­πί­νων, Φερ­δι­νάν­δο Μάρ­κος, ερ­χό­με­νος αντι­μέ­τω­πος με τις μα­ζι­κές δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον της εξου­σί­ας του, φυ­γα­δεύ­ε­ται από το Προ­ε­δρι­κό Μέ­γα­ρο στη Μα­νί­λα με αμε­ρι­κα­νι­κό ελι­κό­πτε­ρο.

2002 Η αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία Οdyssey Μarine Εxploration πα­ρου­σιά­ζει ισχυ­ρές εν­δεί­ξεις ότι, ανα­κά­λυ­ψε το “Sussex”, μια βρε­τα­νι­κή ναυαρ­χί­δα με 80 κα­νό­νια, η οποία ναυά­γη­σε το 1694, μετά από σφο­δρή θα­λασ­σο­τα­ρα­χή, κοντά στο στενό του Γι­βραλ­τάρ. Το πλοίο ει­κά­ζε­ται ότι, με­τέ­φε­ρε τό­νους χρυ­σού και αση­μιού, ένα θη­σαυ­ρό ύψους 4,5 δισ. ευρώ

2005 Πέ­θα­νε 0 Πίτερ Μπέ­νεν­σον, βρε­τα­νός δι­κη­γό­ρος. Το 1961 ίδρυ­σε τη Διε­θνή Αμνη­στία, τη διε­θνή ορ­γά­νω­ση προ­ά­σπι­σης αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των, με πε­ρί­που 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη και υπο­στη­ρι­κτές σε πε­ρισ­σό­τε­ρες από 150 χώρες. (Γεν. 31/7/1921)

2014 Πε­θαί­νει ο Ισπα­νός δε­ξιο­τέ­χνης του φλα­μέν­κο, κι­θα­ρί­στας και συν­θέ­της Πάκο ντε Λου­θία.

//atexnos.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο